Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Żabno i Iłówiec

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 63112 Brodnica, ul. Brodnica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 823 527, , fax. 612 823 558
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  ul. Brodnica 41
  63112 Brodnica, woj. wielkopolskie
  tel. 612 823 527, , fax. 612 823 558
  REGON: 63125817000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Żabno i Iłówiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Żabno i Iłówiec”. 2. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg dojazdowych o długości 950 mb i szerokości 4,00 m dotyczy działki Nr 328 w miejscowości Żabno, obręb Żabno oraz o długości 330 mb i szerokości 4,00 m dotyczy działki Nr 86 w miejscowości Iłówiec Wielki, obręb Iłówiec. 3. W zakres prac wchodzi: 1) mechaniczne wykonanie koryta spycharką na głębokość 13 cm; 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym; 3) wbudowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (wykonane z kamienia granitowego 0-31,5mm lub kruszywa granodiorytowego 0-31,5mm) o grubości 14cm układarką mechaniczną; 4) wykonanie odkrytego rowu trapezowego o szerokości 1,5 m wzdłuż pasa drogowego na długości 120 mb, o szerokości dna koryta 0,4 m, oraz głębokości 0,5 m, o pochyleniu skarpy nie większym niż 1:1,5 położonego na dz. nr ewid. 328 w miejscowości Żabno, obręb Żabno; 5) zabezpieczenie pobocza pasa drogowego na długości 54 mb, słupkami blokującymi typu U-12c z polietylenu lub metalu w kolorze białym z pasem folii odblaskowej w kolorze czerwonym ustawionymi z częstotliwością 2,50 m; 6) plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 2600 mb poboczy drogi 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości. 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę pracowników drogowych odpowiedzialnych za: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym; 2) wbudowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (kamień granitowy 0-31,5mm) o grubości 14cm układarką mechaniczną. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 6. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych . Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 1.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Mosina, nr rachunku 03 9048 0007 0000 3069 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu, „Wadium na przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Żabno i Iłówiec”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 i z 2017 r. poz. 2260) należy załączyć w formie nienaruszonego oryginału do oferty. 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art.22 ust. 1b pkt 1 Pzp): Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej /w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach