Przetargi.pl
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Wymysłów

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-570 Przedbórz, ul. Konecka 50
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446854010 , fax. 446854012
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz
  ul. Konecka 50
  97-570 Przedbórz, woj. łódzkie
  tel. 446854010, fax. 446854012
  REGON: 590019206
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedborz.lodz.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Wymysłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 2 w l-ctwie Wymysłów o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+980 km. Droga zlokalizowana jest w oddziale nr: 192/181, 193/181, 194/182 w leśnictwie Wymysłów, w Nadleśnictwa Przedbórz.W ramach przedmiotu zamówienia należy przebudować:A. Nawierzchnię bitumiczną odcinka drogi poprzez frezowanie istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, (po uprzednim wyrównaniu),B. Istniejące mijanki i zjazdy - żwirowe na tłuczniowe, Nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa zostanie ułożona z mieszanki mineralnobitumicznej AC11S 50/70. Grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu wyniesie 5 cm.Niewielkie ubytki i zniekształcenia krawędzi nawierzchni i profilu poprzecznego, średnio10 cm, zostaną wyrównane mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm.Oczyszczone z humusu i darniny pobocza zostaną uzupełnione kruszywem łamanym 0/31,5 mm o grubości średniej 15 cm.Podłoże zjazdów i mijanek zostanie uzupełnione nasypem z pospółki średniej grubości 15 cm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:* 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100)Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA nr rachunku:05 2030 0045 1110 0000 0046 9980 z dopiskiem:„Wadium na: Przebudowę dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Wymysłów”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy PZP określa następujące warunki udziału w postępowaniu:a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:* 250 000,00 ZŁd) Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.* co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej i będzie pełnić funkcje kierownika budowy.Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) obejmującą niniejsze zamówienie, tzn. roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej na kwotę nie mniejszą niż:* 400 000, 00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach