Przetargi.pl
Przebudowa części pomieszczeń budynków A-3 i B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cskis.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części pomieszczeń budynków A-3 i B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje budowę infrastruktury fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową (Załączniki do SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Roboty budowlane prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia w którym odbywa się ruch pacjentów. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych w pomieszczeniach budynku Instytutu Stomatologii A-3 ul. Pomorska 251 i B-1 ul. Czechosłowacka 8_10 (2 budynki oddalone o ok.100m). 2. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa Opis techniczny stanowiący załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ. 3. Zbiór wymagań, niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ, oraz w wykazie robót budowlanych - przedmiarach. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy ma jedynie na celu przedstawienie Zamawiającemu składników kosztowych. Zaoferowana w Formularzu ofertowym cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Opis sposobu obliczenia ceny podano w pkt. XII. SIWZ. 4. Prace będą podzielone na etapy. Kolejne etapy robót będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami. Ustalenia obejmować będą zakres oraz terminy wykonania prac. 5. Wykonawca winien zapoznać się z terenem planowanej inwestycji, wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 6. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia dostarcza Wykonawca. 7. Zastosowane materiały, dostarczone wyroby winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z póżn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego 8. Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta oraz muszą być sygnatury Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Zakładu Higieny. 9. Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta. W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe atesty dla każdego z zastosowanych materiałów. 10. Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika budowy i na każde żądanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu, przed podpisaniem protokołu odbioru robót. 11. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 12. Prace będą mogły odbywać się w godz. 6-21 w dni robocze. Prace w dni wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu ze służbami szpitala. 13. Terminy wykonywania prac wyjątkowo uciążliwych należy uzgadniać ze służbami szpitala. 14. Pomieszczenia do remontu usytuowane są w budynku A-3 i B-1 . Wykonywanie prac będzie odbywać się sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 15. Zamawiający udostępnia pomieszczenia do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym do składowania materiałów budowlanych Wykonawcy. W razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze budowy na swój koszt. 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia i inne wyposażenie należące do Wykonawcy. 17. Zamawiający wyznaczy miejsce na wstawienie kontenerów, tj. wskaże tzw. zaplecza robot. 18. Wszystkie prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu ochrony zdrowia- wykonawca będzie zobowiązany do: a. korzystania ze szlaku transportowego wskazanego przez Zamawiającego. b. zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. c. realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówki, utrzymania należytego porządku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. Uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, dosianie trawy w miejscach ogołoconych z roślinności, itp. d..opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorami nadzoru Zamawiającego, harmonogramu realizacji robót. 19. Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót sporządzi Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych powodów), to Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego. 20. Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym: na całość wykonywanych robót budowlanych i materiałów na okres min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 21. Zamawiający ustanowił Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 22. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru: a)robót zanikowych i ulegających zakryciu, b)robót częściowych -zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c)zakończonych wszystkich robót budowlanych, 23. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu do akceptacji: a)dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz stanowiących przedmiot odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy- jeśli dotyczy, b)zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, c)wszelkich zmian, ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego, opracowanych projektów zamiennych i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej na etapie dostawy i montażu instalacji, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę potrzeby dokonania zmian wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia potrzeby zmian w dokumentacji projektowej może dokonać również Zamawiający, zwracając się na piśmie do Wykonawcy, podając uzasadnienie proponowanej zmiany. Zmiana w dokumentacji projektowej zgłoszona przez Zamawiającego musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, Uwaga: W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w zakresie prac Wykonawca jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Dyrektor ds. Admin. - Eksploat. Zamawiającego w formie pisemnej, przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania zgody na te zmiany. Przekazanie pisemnej odpowiedzi w terminie max. 3 dni roboczych od poinformowania przez Wykonawcę o konieczności dokonania zmian w zakresie prac. Każdorazowo zgoda taka musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. d)planu BIOZ, protokołów konieczności, protokołów różnicowych, kompletnej dokumentacji odbiorowej, 24. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a)umożliwienia w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów, b)uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne jednostki administracji uprawnione do kontroli, wykonania zaleceń, ustaleń, postanowień i decyzji, wydanych podczas tych kontroli. 25. Wykonawca wykona wszelkie próby, sprawdzenia, pomiary, badania, ekspertyzy, regulacje pozwalające na eksploatację elektrowni, 26. Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 27.Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) która winna zawierać dane techniczne (wielkości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane (protokoły powykonawcze). 28. W razie ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji technicznej Wykonawca na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami. 29.Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne i wymagane przepisami dokumenty dotyczące materiałów użytych w trakcie realizacji inwestycji. 30.Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy traktować je jako przykładowe, odpowiadające typowi) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. Oferowane roboty budowlane muszą spełnić określone w SIWZ wymogi. W SIWZ przedstawiono minimalne warunki dotyczące zastosowanych materiałów i technologii. Przedstawione w Dokumentacji projektowej nazwy własne są podane jedynie przykładowo, mając na celu określić minimalne akceptowalne cechy parametry poszczególnych produktów. Warunki zaoferowane mogą być korzystniejsze nie mogą być gorsze niż przedstawiono. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww produktów lub równoważnych. Dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie systemowe, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w zakresie instalacji paneli, pod warunkiem, że będzie ono zgodne z obowiązującymi normami dla instalacji fotowoltaicznej, posiadające certyfikat akredytowanej jednostki badawczo certyfikującej dla elementów fotowoltaicznych oraz będzie odpowiadało wytycznym PWKZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania zamienne/równoważne opisywanym przez zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli proponowane przez wykonawcę rozwiązania równoważne zamienne będą dotyczyły gabarytów, formy, ogniw fotowoltaicznych, wykonawca będzie również zobowiązany do ich zaopiniowania przez PWKZ. Posiadanie pozytywnej opinii PWKZ będzie warunkiem uznania zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań za równoważne. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: -instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i lub urządzeniami i lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,-elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej syg. Akt. KIO UZP 1400 08 Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 31. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym a także posiadających wymagane prawem uprawnienia. Zaoferowana w Formularzu ofertowym cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W związku z powyższym przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, własnych obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania robót. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym: - Ryszard Zielewski -Kierownik Dz. Technicznego - pn.-pt. 9.00-15.00 -tel. 42 675 76 49_53. - nadzór inwestorski Bronisław Świta - tel. 695 868 161. - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 32.Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe wynikające z remontowego charakteru robót rozliczane będą w następujący sposób: - jeżeli planowana wartość robót nie przekroczy 1 % dla jednostkowego zadania, to roboty te nie podlegają dodatkowemu fakturowaniu i zapłaty za te roboty. - jeżeli planowana wartość tych robót przekroczy kwotę 1 % w danym zadaniu jednostkowym to Wykonawca wystąpi przed rozpoczęciem tych robót do Zamawiającego z protokółem konieczności wykonania robót wraz z ich wyceną. Wycena robót będzie oparta o składniki kosztorysowe, tj określone w kosztorysie ofertowym. 33. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi -określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu- jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. Szczegółowe zapisy zlecenia części prac podwykonawcom określa § 5 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagamy wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) - zgodnie z art. 45 ust. 1-5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 09.03.2015 r. do godz. 12.00 - potwierdzenie wniesienia wadium stanowi - załącznik nr 14. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr konta bankowego PKO BP III Oddział w Łodzi, nr 32 1020 3352 0000 1102 0188 7371 Z dopiskiem: ZP -03_2015 - WADIUM. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach, o których mowa w punktach 2 - 5, będzie załączony oryginał poręczenia lub gwarancji do oferty (w sposób umożliwiający pomniejszy zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty) oraz dołączona do oferty kopia w/w dokumentu. 1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cskis.umed.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach