Przetargi.pl
Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach ul. Wyszyńskiego 18 na sale dydaktyczne wraz z budową drogi przeciwpożarowej oraz placu manewrowego na działce nr 525/4 w Gorlicach.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, Biecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 354 87 01, , fax. 18 354 87 15
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
  Biecka 3
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 354 87 01, , fax. 18 354 87 15
  REGON: 49189331600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorlicki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach ul. Wyszyńskiego 18 na sale dydaktyczne wraz z budową drogi przeciwpożarowej oraz placu manewrowego na działce nr 525/4 w Gorlicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z tytułem, przedmiotem niniejszego zamówienia, jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, mające na celu stworzenie dodatkowych sal dydaktycznych w istniejącej auli. W ramach przebudowy projektowany jest nowy strop żelbetowy nad aulą (zwiększenie powierzchni użytkowej), przebudowa istniejących schodów prowadzących z auli do sali gimnastycznej i na zewnątrz (funkcja ewakuacyjna - klatka wyposażona w oddymianie), budowa nowych łazienek dla uczniów na nowo powstałych kondygnacjach, dostosowanie parteru obiektu dla osób niepełnosprawnych. Roboty instalacyjne dotyczą instalacji elektrycznych, instalacji wod.-kan., odprowadzenia kanalizacji sanitarnej, instalacji hydrantowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektowana jest droga pożarowa wraz z placem manewrowym. Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionym projekcie architektoniczno-budowlanym i wykonawczym, mają charakter kompleksowy i będą realizowane w trybie administracyjnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że po stronie wykonawcy pozostaje powołanie zarówno kierownika budowy, jak i kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) OFERTA, na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 4 i 4.a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli dotyczy: 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach