Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-010 Luborzyca, Kocmyrzów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 387 11 76 , fax. 12 387 11 76
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
  Kocmyrzów 38
  32-010 Luborzyca, woj. małopolskie
  tel. 12 387 11 76, fax. 12 387 11 76
  REGON: 00116709600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cze.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do Szkól Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów Luborzyca oraz odwóz ich po zajęciach szkolnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia. Zamawiający szacuje, że łącznie dziennie do Szkół Podstawowych dowożonych będzie 75 uczniów. Szacuje się że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie będą dowożeni i odwożeni łącznie przez 183 dni. Zamawiający szacuje że przez cały okres realizacji zamówienia wykonanych będzie: 22875 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego druku - załącznik do SIWZ. 2. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania , w sytuacjach opisanych w SIWZ nr. wspólne ubieganie się o zamówienie. 3. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza również informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dot. braku podstaw do wykluczenia, które stanowią zal. nr 2 do SIWZ 4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również inf. o tych podmiotach w oświadczeniu który stanowi zal. nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach