Przetargi.pl
„Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie pn. „Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” obejmuje roboty budowlane związane z budową ścieżek rowerowych, w tym: a) rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, części nawierzchni jezdni, oznakowania, słupów oświetleniowych oraz części utwardzeń, b) frezowanie nawierzchni, c) wykonanie robót ziemnych – wykopów pod elementy jezdni, konstrukcję ścieżek rowerowych, zjazdów i utwardzeń, d) ustawienie elementów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, takich jak: krawężniki, obrzeża, e) wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, f) wykonanie oznakowania, g) urządzenie terenów zielonych. 2) Zadanie obejmuje następujące ścieżki: a) ścieżka w ul. Zamkowej o długości 101 m - ruch rowerowy odbywać się będzie na wydzielonej ścieżce o szerokości 1,5m zgodnie z ruchem samochodowym, a po stronie lewej wydzielony zostanie kontrapas rowerowy o szerokości 1,5m; b) ścieżka w ul. Ogrodowej o długości 429 m – na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Słowackiego ruch rowerowy odbywać się będzie na wydzielonej ścieżce o szerokości 1,5m zgodnie z ruchem samochodowym, a po stronie lewej wydzielony zostanie kontrapas rowerowy o szerokości 1,5m, natomiast na odcinku od ul. Słowackiego do łącznika – ul. Strumykowej dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m i nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego; c) ścieżka w ul. Słowackiego (odcinek od ul. Ogrodowej do ścieżki na wykonywanym rondzie - skrzyżowanie ulic: Słowackiego Bogusza i Targowej) o długości 62 m - ruch rowerowy odbywać się będzie na dwukierunkowej ścieżce rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokości 3 m i nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Więcej informacji dot. wadium znajduje się w pkt 10 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; e) formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym wydrukowanym w formie uproszczonej (załączniki nr 8 i 9 do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy; h) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach