Przetargi.pl
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce Etap II od km 7+925 do km 12+645"

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 827 18 61 , fax. 43 827 18 62
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 827 18 61, fax. 43 827 18 62
  REGON: 73093855700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce Etap II od km 7+925 do km 12+645"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - poszerzenie jezdni do szer. 5,5 – 6,0 m - frezowanie oraz wykonanie nowej nawierzchni - budowa zjazdów indywidualnych - wykonanie chodników, peronów autobusowych - remont i konserwacja istniejących rowów - remont istniejących przepustów pod koroną drogi - oznakowanie pionowe i poziome - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach