Przetargi.pl
Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w kwadracie ulic: Zamkowa, Wyspiańskiego, Skłodowskiej i Konopnickiej w Pabianicach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Warzywna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 59 285 , fax. 42 22 59 286
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Warzywna 6
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 59 285, fax. 42 22 59 286
  REGON: 47001384300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgm.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w kwadracie ulic: Zamkowa, Wyspiańskiego, Skłodowskiej i Konopnickiej w Pabianicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres wykonywanych prac: 1. Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm o długości 399,5 mb. 2. Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm o powierzchni 776,08 m2. 3. Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm o długości 347 mb. 4. Rozbiórka chodników z płyt chodnikowych 50x50x7 cm o powierzchni 570,0 m2. 5. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studzienek telefonicznych w ilości 16 szt. 6. Przygotowanie podłoża pod nowe krawężniki, drogi oraz chodnik. 7. Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm o długości 440 mb. 8. Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 516 mb. 9. Ułożenie nowej nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej grubości 8 cm o po-wierzchni 1746,30 m2. 10. Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z płyt ażurowych grubości 8 cm o po-wierzchni 132 m2. UWAGI  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego.  Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska wszystkie niezbędne informacje o istniejącym uzbrojeniu na przedmiotowym terenie przeznaczonym do remontu od zarządcy tego terenu oraz gestorów sieci.  Materiały porozbiórkowe zdatne do ponownego użytku (całe - płyty chodnikowe, trylinka, krawężniki, obrzeża) wykonawca robót na własny koszt przetransportuje, a następnie ułoży we wskazanym przez pracownika ZGM – Pabianice miejscu na ulicy Warzywnej 6. Pozostałe materiały porozbiórkowe niezdatne do ponownego użytku wykonawca robót na koszt własny wywiezie z placu budowy oraz dokona ich utylizacji.  Załączony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.  Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy. Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.08.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dołączane do oferty: oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u zamawiającego; pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument), na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega - jeżeli dotyczy. Przekazywane po otwarciu ofert - informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach