Przetargi.pl
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W PILŹNIE: DROGA ŁĄCZĄCA UL. SŁOWACKIEGO Z UL. KRASZEWSKIEGO DZ. NR EWID. 802/18 , 802/6 , 802/27, 802/29 , 802/22 W KM 0+010 - 0+222 ORAZ DROGA DOJAZDOWA DO ORLIKA DZ. NR EWID. 802/18 W KM 0+000 - 0+100

Gmina Pilzno ogłasza przetarg

 • Adres: 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6721036 , fax. 014 6722491
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilzno
  ul. Rynek 6 6
  39-220 Pilzno, woj. podkarpackie
  tel. 014 6721036, fax. 014 6722491
  REGON: 85166119700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W PILŹNIE: DROGA ŁĄCZĄCA UL. SŁOWACKIEGO Z UL. KRASZEWSKIEGO DZ. NR EWID. 802/18 , 802/6 , 802/27, 802/29 , 802/22 W KM 0+010 - 0+222 ORAZ DROGA DOJAZDOWA DO ORLIKA DZ. NR EWID. 802/18 W KM 0+000 - 0+100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ciągu dróg gminnych w Pilźnie: droga łącząca ul. Słowackiego z ul. Kraszewskiego dz. nr ewid. 802/18 , 802/6 , 802/27, 802/29 , 802/22 w km 0+010 - 0+222 oraz droga dojazdowa do Orlika dz. nr ewid. 802/18 w km 0+000 - 0+100.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilzno.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach