Przetargi.pl
Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz. nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce-Granice w km 0+700 - 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1/30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1/30 1/30
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 00052472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz. nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce-Granice w km 0+700 - 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia związany z remontem drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz. nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce-Granice w km 0+700 - 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych obejmuje następujące prace: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odsłonięciem poboczy przy użyciu równiarki, - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, - wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa łamanego klinowanego klińcem, - mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, - skropienie powierzchni emulsją asfaltową, - mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, - ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów, - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, - mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu. 2. Szczegółowy zakres w/w prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 4. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropczyce.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach