Przetargi.pl
Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte, budowa wiaty śmietnikowej.

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zaborska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338429311 , fax. +48338429361
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  Zaborska 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. +48338429311, fax. +48338429361
  REGON: 07218178700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte, budowa wiaty śmietnikowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte, budowa wiaty śmietnikowej. Teren objęty opracowaniem obejmuje działki nr: 2006/1012, 2006/761, 2006/729, jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb: 0001, Oświęcim, pomiędzy przy ul. Kopernika 1 i 7 oraz pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino a ul. Obr. Westerplatte w Oświęcimiu. W rejonie opracowania znajdują się chodniki, sieć oświetlenia terenu oraz tereny zielone. Istniejące chodniki o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz płyt betonowych 50x50cm są w złym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe są odprowadzane na tereny zielone. W terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu: • sieć energetyczna; • sieć wodociągowa; • sieć teletechniczna; • sieć gazowa; • sieć ciepłownicza;• sieć kanalizacji deszczowej; • sieć kanalizacji sanitarnej; • sieć telewizji kablowej. W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - ul. Kopernika 1 i 7 oraz pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino a ul. Obr. Westerplatte” przewiduje się rozbiórkę chodnika; budowę utwardzenia terenu na działce budowlanej, barierki ochronnej, palisady; remont chodników, sieci oświetlenia terenu, budowę altany śmietnikowej. Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach