Przetargi.pl
Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej w Wyszkowie na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Kwiatowej

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej w Wyszkowie na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Kwiatowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej w Wyszkowie na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Kwiatowej - strona wschodnia, parametry chodnika: - długość: 282,9mb; - szerokość: 1,5m; - pow. chodnika: 295,37m2; - pow. zjazdów: 354m2. w tym m.in.: 1. Roboty rozbiórkowe: -rozebranie obrzeży - 287m; -rozebranie krawężników - 282,9m; -rozebranie powierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm - 354m2; - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm - 295,37m2; 2.Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 649,37m2; 3.Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 287,00m; 4.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - 282,9m; 5.Znaki drogowe - 8szt.; 6.Regulacja studzienek; 7.Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - 48m2; 8.Szczegółowy zakres robót określa przedmiar i dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach