Przetargi.pl
utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7840872 , fax. 022 7742551
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 7840872, fax. 022 7742551
  REGON: 01326986400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-legionowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych na terenie powiatu legionowskiego. Zakres prac obejmuje i orientacyjne ilości: A Montaż kompletnego znaku (tarcza znaku na jednym słupku) - 50, B Demontaż kompletnego znaku (tarcza na jednym słupku) - 30, C Montaż tarczy znaku (na istniejącym słupku) - 250, D Demontaż tarczy znaku - 45, E Montaż kompletnego znaku (tarcza na dwóch słupkach) - 40, F Demontaż kompletnego znaku (tarcza na dwóch słupkach) - 30, G Wymiana lub naprawa pochylonego słupka - 400, H Odwrócenie tarczy znaku - 500, I Umycie tarczy znaku - 90. Usługi należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego w rejonie prowadzonych usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga jednego roku rękojmi na zamontowane oznakowanie pionowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332908
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.000,00 PLN słownie: jeden tysiąc złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-legionowski.pl zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach