Przetargi.pl
Przebudowa chodnika Popiołowego na poz. III

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2787111, 12 2787132 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2787111, 12 2787132, fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Górnictwo - Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika Popiołowego na poz. III
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika Popiołowego na poz. III w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „robotami górniczymi”. 2. Zakres prac w ramach robót górniczych W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany: 1) zorganizować plac robót,2) sporządzić technologię wykonywania robót, 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych, 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych, 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi. 6) zrealizować roboty górnicze. 3. Wykonanie górniczych robót zabezpieczających 3.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy chodnika Popiołowego na poz. III K.S. „Wieliczka” S.A.” – która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego – której kopia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:PRZEDMIAR Lp. Rodzaj robót Jednostka miary Maksymalna ilość 1. Rabowanie odrzwi obudowy z drewna o średnicy 16cm szt. 165 2. Demontaż wykładki stropu i ociosów m2 1097 3. Przybierka wyłomu pod odrzwia m3 227 4. Zabudowa odrzwi obudowy z drewna Ø20cm o dł. 2,5m szt. 462 5. Zabudowa wykładki stropu z desek 32mm m2 401,5 6. Zabudowa wykładki ociosów z desek 25mm m2 722 7. Demontaż torowiska z szyn m 210 8. Zabudowa nowego torowiska z szyn S-18 m 198 9. Demontaż rurociągu Ø100mm m 27 10. Demontaż rurociągu Ø50mm m 68 11. Odstawa urobku (współczynnik rozluźnienia 1,5) m3 260 12. Odstawa urobku (współczynnik rozluźnienia 1,5) z jego lokowaniem w komorze III/143 m3 312 13. Odstawa drewna odpadowego z jego lokowaniem w rejonie prowadzenia przebudowy m3 6,2 14. Odstawa drewna odpadowego m3 12,6 15. Odstawa złomu – szyny m 395 16. Odstawa złomu – rury m 140 17. Przybierka stropu i ociosu po obrysie m3 11 18. Wiercenie otworów kontrolnych w stropie o dł. 2m szt. 34 19. Wiercenie otworów kontrolnych w stropie o dł. 3m szt. 7 20. Wykonanie wyłomu pod wnęki wiertnicze m3 43 21. Zabudowa odrzwi obudowy wnęk wiertniczych, stropnice o dł. 3,5m i stojaki o dł. 3m z drewna Ø20cm szt. 20 22. Zabudowa skrzyżowania – stropnice z drewna Ø20cm o dł. 3m szt. 7 23. Zabudowa skrzyżowania – podciągi z drewna Ø22cm o dł. 3,5m szt. 2 24. Zabudowa skrzyżowania – podciągi z drewna Ø22cm o dł. 2,5m szt. 2 25. Zabudowa skrzyżowania – stojaki z drewna Ø22cm o dł. 2,5m pod podciągami szt. 12 26. Zabudowa podłużnic na spągu z drewna Ø20cm o dł. 3m szt. 3 27. Zabudowa poszycia pomostu z desek 50mm m2 6 28. Wybieranie urobku pod zabudowę kasztu m3 180 29. Zabudowa kasztu ażurowego o wymiarach 12x3x6,6m z drewna Ø20cm i dł. 6m szt. 272 30. Zabudowa dwóch kasztów ażurowych o wymiarach 12x3x6,6m z drewna Ø20cm o dł. 3m szt. 416 31. Wypełnienie kasztów ażurowych urobkiem m3 142 32. Zabudowa poduszek kasztu z drewna Ø20cm m 308 3.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 3.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z §34 ust. 1 pkt 3. wzoru umowy. 3.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45254100-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach