Przetargi.pl
„Przebudowa centrum Ściejowic na dz. Nr 140/1, 140/7, 157/3 w Ściejowicach, gmina Liszki.”.

Gmina Liszki ogłasza przetarg

 • Adres: 32060 Liszki,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 280-62-34 , fax. 12 280-62-52
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liszki
  32060 Liszki, woj. małopolskie
  tel. 12 280-62-34, fax. 12 280-62-52
  REGON: 54319500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl - zakładka BIP.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa centrum Ściejowic na dz. Nr 140/1, 140/7, 157/3 w Ściejowicach, gmina Liszki.”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej oraz budowa układu komunikacyjnego oraz budowa małej architektury na dz. Nr 140/1, 140/7, 157/3,80,421,135 w Ściejowicach gmina Liszki. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowę dojść i dojazdów: a) na działce nr 140/1 – budowa dojść i dojazdów o nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni z kruszywa – 282 m2; b) na działce nr 140/7 – budowa dojść o nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej nawierzchni z kruszywa – 41 m2; c) na działce nr 157/3 – rozebranie dojść i dojazdów z kostki o pow. 128 m2 i z asfaltu o pow.85 m2, oraz budowa dojść i dojazdów o pow.213 m2 z kostki betonowej oraz dojść o pow. 166 m2; d) na działce nr 421 – rozebranie dojść i dojazdów z kostki o pow. 7,5 m2 i z asfaltu o pow. 13 m2, oraz budowa dojść i dojazdów o pow. 20,5 m2 z kostki betonowej; e) na dz. Nr 80 – rozebranie dojść i dojazdów z kostki o pow. 7,5 m2 i z asfaltu o pow. 13m2, oraz budowa dojść i dojazdów o pow. 19 m2 z kostki betonowej oraz 73 m2 z asfaltu; f) na dz. Nr 135 – budowa dojść i dojazdów o pow. 0,5 m2 z kostki betonowej; 2) Przebudowa drogi gminnej: a) na dz. Nr 80 – przebudowa drogi gminnej polegająca na ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej o pow. 16,5 m2; 3) Budowa małej architektury: a) na dz. Nr 80 – barierka ochronna; b) na dz. 157/3 – stojak na rowery, 2 tablice informacyjne, dwie latarnie, kosz na śmieci, 5 ławek parkowych; 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót natomiast dokumentacja techniczna jest wyłącznie elementem pomocniczym. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: bezpośrednie, wykonywanie robót budowlanych tj. roboty brukarskie wraz z przygotowaniem podłoża, roboty rozbiórkowe z wyłączeniem nadzorowania tych robót przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją techniczną oraz ofertą i kosztorysem. 7. Zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót, projekt budowlany, oraz specyfikacje techniczne. 8. Zamawiający informuje, że w pozycji 1.8.5 „Kalkulacja własna Ustawienie stojaka rowerowego: - 1 szt” należy podać cenę za stojak rowerowy pięciostanowiskowy w kształcie odwróconej litery „U” wraz z zamocowaniem zgodnie z załącznikiem do SIWZ 9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością. 10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i aprobatą techniczną, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów i urządzeń użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą. 11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone. 12. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w niniejszym postępowaniu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – (załącznik nr 2 do SIWZ); 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzień składania ofert - (zał. nr 3 do SIWZ); 4) Kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy; 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy – (zał.nr 8 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach