Przetargi.pl
Przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe.

Gmina Sędziszów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2221600 , fax. 017 2216313
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 017 2221600, fax. 017 2216313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje : a) roboty rozbiórkowe : 1000 m2 , b) ułożenie nawierzchni z kostki : 335 m2 , c) ułożenie chodników z kostki : 477 m2 + 250 m2 , d) ustawienie krawężników - 373 mb , e) wykonanie studni kanalizacji deszczowej -14 sztuk , f) wykonanie kanałów kanalizacyjnych - 69 mb , g) przebudowa oświetlenia ulicznego: układanie kabli - 620 mb i ustawienie słupów /lamp/ 18 szt. h) prace związane z zielenią , kwietnikami : 150 sztuk nasadzeń, powierzchnia 546 m2 i) małą architekturę /kosze, ławki w/g. przedmiaru) j) roboty wykończeniowe i oznakowanie . 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł. (słownie złotych : piętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad. Wykonawca winien : 1) udokumentować należyte wykonanie , w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych, których przedmiotem były roboty brukarskie o powierzchni 500 m2 ; 2) potwierdzić dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiadającym pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST lub musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, który jest opisany w SST ; 3) potwierdzić dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. takimi, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach: a) drogowej bez ograniczeń /kierownik budowy/, b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń /kierownik robót sanitarnych/, c) instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń /kierownik robót elektrycznych/ lub musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia ; - Osoby wymienione w pkt 3) lit. a), b), c) winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami/budową w specjalności właściwej dla powierzonych stanowisk /droga, kanalizacja , oświetlenie / lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - wystarczające co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania. - Osoby wymienione w pkt 3) lit. a), b), c) muszą być członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 4) udokumentować dostępność do środków finansowych na kwotę równą co najmniej 200 000 zł. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 8 oraz Załącznik Nr 9 do SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy dołączyć do oferty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy, doświadczenia, sprzętu oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy dołączyć do oferty : 1). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych których przedmiotem były roboty brukarskie z podaniem zakresu robót , daty wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) . Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. 2). Oświadczenie Wykonawcy z informacją , iż dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zmówienia. W oświadczeniu należy wskazać imiennie kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych i dołączyć dla wszystkich dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis w/w osób na listę członków właściwej izby lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych i niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca przewidział możliwość korzystania z tych osób. 3). Oświadczenie Wykonawcy z informacją , iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiadającym pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia odpowiadającego pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą co najmniej 200 000 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej winna się znaleźć kwota lub zapis z którego będzie wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 200 000 zł. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sedziszow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach