Przetargi.pl
Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach, Etap II: Dach, elewacja, chodniki

Gmina Twardogóra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 158 251 , fax. 713 158 142
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Twardogóra
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 713 158 251, fax. 713 158 142
  REGON: 93193482200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach, Etap II: Dach, elewacja, chodniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Drogoszowicach - Etap II, Dach elewacja, chodniki. Na przedmiot zamówienia składa się między innymi następujący zakres: prace rozbiórkowe, termomodernizacja cokołu i ścian, tynki zewnętrzne, opaska wokół budynku, chodnik, remont dachu, remont komina, ścianka osłonowa, daszek nad wejściem, instalacja odgromowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku Poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra Bank Spółdzielczy oddział w Twardogórze Nr 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004 z adnotacją: Wadium – przetarg: Przebudowa budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Drogoszowicach – Etap II – Dach, elewacja, chodniki. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy załączyć do oferty przetargowej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach