Przetargi.pl
Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach

Gmina Miasto Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 794 37 86 , fax. 25 794 37 18
 • Data zamieszczenia: 2021-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Siedlce
  Skwer Niepodległości 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 794 37 86, fax. 25 794 37 18
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.siedlce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Przebudowa budynku (w tym m.in.: dach, elewacje – frontowa, tylna, od ul. Piłsudskiego, od ul. Pułaskiego, schody - główne, boczne, izolacja fundamentów, mała architektura). 2) Roboty sanitarne (w tym m.in.: przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej część wspólna z Wspólnota Mieszkaniową Pułaskiego 26, przepompownia wód deszczowych, pozostała część przyłączy kanalizacji deszczowej, montaż rur pod dachem). 3) Roboty elektryczne ( w tym m.in.: zasilanie przepompowni wód deszczowych, instalacje: fotowoltaiczna, odgromowa, przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych oraz schodów). 4) Roboty drogowe plac za budynkiem 5) Roboty drogowe przed budynkiem (w tym m.in.: parking, droga, chodnik, oznakowanie pionowe i poziome). 6) Zieleń (w tym m.in.: wycinka, nasadzenia, trawniki). DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących osób wykonujących wskazane niżej czynności: 1) roboty budowlano - remontowe, 2) roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych, 3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 4) układanie nawierzchni. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), z wyłączeniem osób kierujących budową i robotami budowlanymi, osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz innych, jeżeli charakter wykonywanych czynności nie odpowiada charakterowi umowy o pracę. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania i dokonania oceny oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności:  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. 7. Wykonawca powinien: a) prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę: - nr 228/2020 znak PB-RUB.6740.207.2020 z dnia 01.10.2020 r., b) realizować inwestycję zgodnie z decyzją na wycinkę drzew nr 10/2020 znak OR-S.7120.7.2020.BŁ z dnia 19 sierpnia 2020 r. wraz z postanowieniem znak OR-S.7120.7.2020.BŁ z dnia 9.10.2020 r. c) realizować inwestycję zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji RDOŚ w Warszawie znak WSTS.6401.71.2020.MO.2 z dnia 21.09.2020 r., d) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określone w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, e) wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i uwzględnić w ofercie koszt jego zajęcia, f) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, g) prowadzić dokumentację budowy (dzienniki budowy), h) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i) uzyskać protokoły prób i badań wymaganych w odrębnych przepisach, j) wykonać inwentaryzację powykonawczą. 8. Materiały pochodzące z rozbiórki tj. blacha z dachu, betonowa kostka brukowa stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć je na palety i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta), co należy uwzględnić w wycenie. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie i utylizacja. 9. Zamawiający informuje, że daje możliwość zakupu drewna pochodzącego z wycinki. Ofertę zakupu drewna Wykonawca może uwzględnić w Formularzu ofertowym, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. Będzie ona będzie ona jednym z kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku braku oferty na zakup drewna Wykonawca zobowiązany będzie je przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta. 10. Zamawiający informuje, że: 1) Z uwagi na lokalizację inwestycji, na terenie czynnego obiektu oraz w jego sąsiedztwie Wykonawca, organizując teren budowy, zapewni możliwość bezpiecznego dojazdu i dostępu do obiektu, swobodnego i bezpiecznego poruszania się interesantów i pracowników urzędu wokół terenu budowy oraz będzie na bieżąco współpracował w tym zakresie z Zamawiającym. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i organizacji placu budowy, w tym wykonania szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych oraz oświetlenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie. 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie koszt zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz koszt zużycia energii i wody. 4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie koszt zainstalowania skrzynek lęgowych (5 budek dla jerzyków, 2 budki dla wróbli). 5) Prace związane z zamykaniem dostępu do gniazd należy wykonywać przed sezonem lęgowym. 6) Podczas usuwania z elewacji wszelkich dodatkowych konstrukcji np. przymocowanych kabli, rynien itp. należy od razu likwidować wszystkie otwory powstałe w wyniku tych prac. 7) W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę prac lub inną osobę przebywającą na terenie budowy, obecności gniazd i siedlisk ptaków i nietoperzy na budynku, należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić o tym fakcie. Uwaga: Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do specyfikacji, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla wykonawców), co oznacza, że Zamawiający dopuszcza w tym względzie rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach