Przetargi.pl
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”

Gmina Radomin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-404 Radomin, Radomin
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 837 522
 • Data zamieszczenia: 2020-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomin
  Radomin
  87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 837 522
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomin.pl/redir,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody OSP w Płonnem według załączonych projektów o pow. 123,15 m2 wraz z instalacjami elektrycznymi, WOD – KAN oraz C.O. , która stanowi pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” na działce nr 117 obręb 0009 Płonne. Budynek posadowiony będzie na żelbetonowej płycie fundamentowej. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachodachówką. Zadanie jest podzielone na dwie części, roboty budowlane i usługi, według poniższych zadań: - część 1: a) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz przygotowywaniu posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych (według nr przedmiaru robót: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty ziemne, 1.3. Posadzka na gruncie, ściana fundamentowa). Zakres tych prac jest szczegółowo wskazany w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej i musi być wykonany do: 15 grudnia 2020 r. b) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wybudowaniu ścian nadziemnych, ociepleniu tych ścian, obsadzenie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu oraz nałożeniu tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie tynków i malowanie ścian oraz utwardzenie terenu wokół budynku (według nr przedmiaru robót: 1.4.ściany nadziemia, 1.5. ocieplenie ścian nadziemia, 1.6. stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 1.7. konstrukcja i pokrycie dachu, 1.8. tynki i okładziny wewnętrzne, 1.9. opaska dookoła budynku). Wskazany zakres prac musi być wykonany do: 15 grudnia 2021r. - część 2: a) usługi polegające na instalacji wewnętrznych WOD – KAN, instalacji CO, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Zakres prac powinien być wykonany do: 15 grudnia 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu zobowiązany jest wypełnić Wykonawca) podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie pkt. 13 SIWZ) 2) dokumenty określone w pkt. 7 SIWZ Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy): - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, - w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu wynikających samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu, - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. Formularz ofertowy, wszystkie załączniki i oświadczania wykonawca składa osobno dla każdej części zamówienia, o którą się ubiega.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach