Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - etap II, realizowana w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013

Urząd Gminy Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3/28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3180177 w. 26 , fax. 071 3180124
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernica
  ul. Kolejowa 3/28 3/28
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3180177 w. 26, fax. 071 3180124
  REGON: 00053382500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - etap II, realizowana w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót do wykonania: roboty budowlano - remontowe w branży: ogólnobudowlanej, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. Zakres robót: wg załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej siwz) dokumentacji projektowej, szczegółowo: wg pozycji określonych w przedmiarach, zgodnie z załączoną Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach