Przetargi.pl
REMONT POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM NR 1 W STRZEGOMIU

Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Brzegowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6492566 , fax. 074 6492566
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
  ul. Brzegowa 1 1
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6492566, fax. 074 6492566
  REGON: 89103909300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim1.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gimnazjum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM NR 1 W STRZEGOMIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu następujących pomieszczeń: -sale lekcyjne nr 14, 15, 19; -zaplecze sali nr 14;-gabinet pedagoga;- sale gimnastyczne;-sanitariaty na I i II piętrze; wg niniejszej specyfikacji oraz załączonej dokumentacji. symbol CPV:45000000-7 Roboty budowlane 454533000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 2.Zakres robót obejmuje między innymi: a)dwukrotne malowanie ścian i sufitów sal gimnastycznych i sanitariatów na I i II piętrze budynku akrylowymi farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na szorowanie wraz z przygotowaniem podłoża do malowania (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), b)malowanie farbą olejną lamperii w dużej sali gimnastycznej wraz z przygotowaniem podłoża do malowania (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),c)malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej sal gimnastycznych i sanitariatów, grzejników, rur w sanitariatach z przygotowaniem do malowania podłoża (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),d)rozebranie wykładziny ściennej z płytek w sanitariatach na I i II piętrze,e)licowanie ścian w sanitariatach I i II piętrze płytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podłoża do ułożenia glazury (płytki ceramiczne ścienne, gat. I o wymiarach 25 x 33 cm, do wysokości 200 cm, klasa ścieralności IV (kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym), f)zerwanie posadzki z wykładziny PCV (sala nr 19, 15, 14, zaplecze sali lekcyjnej nr 14 i pomieszczenie pedagoga szkolnego) i przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek typu gress, gat. I o wymiarach 30 x 30 cm (sala nr 19, 15, 14, zaplecze sali lekcyjnej nr 14 i pomieszczenie pedagoga szkolnego) na zaprawie klejowej wraz z cokolikami, klasa ścieralności IV. Płytki należy dobrać kolorystycznie i materiałowo do glazury ułożonej w pozostałych pomieszczeniach - zdjęcie w STWIOR. g)cyklinowanie i lakierowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym parkietu w salach gimnastycznych, zamontowanie nowych listew przyściennych z drewna liściastego o wysokości 8 cm, h)odtworzenie poprzez dwukrotne malowanie farbami olejnymi (odpowiednimi do malowania drewna) linii na podłodze dużej sali gimnastycznej, i)wymianę skrzydeł drzwiowych w sanitariatach dla chłopców (6 sztuk, drzwi wykonane z drewna o szerokości skrzydła 60 cm),j)demontaż i ponowny montaż grzejników związany z wykonaniem robót ogólnobudowlanych oraz wykonanie 11 osłon grzejnikowych z siatki w ramach z kształtowników stalowych na dużej sali gimnastycznej,k)wykonanie luster z folii za grzejnikami o łącznej powierzchni 9,60 m2,l)pokrycie (łatanie) dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem obróbek z papy nawierzchniowej na odcinku 6,5 m o szerokości 0,3 m. 3.Na dokumentację niezbędną do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia składają się :a)specyfikacja istotnych warunków zamówienia,b)wzór umowy,c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),d)obmiar robót (przedmiar). 4.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz przedmiarze, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. 5.W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 6.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a)organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, b) wynoszenie, przenoszenie, przesuwanie mebli, c)po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy i terenów przyległych do należytego stanu i porządku, d)wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych, e)ubezpieczenie remontu będącego przedmiotem zamówienia. 7.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 24 miesiące gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 8.Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.9.Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. Roboty należy prowadzić w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godz. od 7.00 do 18.00. Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu będzie w tym czasie czynne. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wg którego dokonał wyceny robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gim1.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach