Przetargi.pl
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie z podziałem na 2 części: Część 1: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo ” Część 2: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”.

Wójt Gminy Dragacz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 332 49 69 , fax. 52 332 49 74
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dragacz
  Dragacz
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 332 49 69, fax. 52 332 49 74
  REGON: 53437400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie z podziałem na 2 części: Część 1: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo ” Część 2: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie z podziałem na 2 części: Część 1: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo”. 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające i roboty ziemne, b) roboty budowlane rozbiórkowe, c) roboty fundamentowe, d) roboty murarskie, e) montaż konstrukcji dachu i pokrycia dachu, f) roboty dekarsko – blacharskie, g) wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych, h) wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan., i c.o, j) roboty tynkarskie, k) roboty izolacyjne, l) roboty posadzkowe, ł) roboty malarskie, m) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, m) wykonanie nawierzchni zewnętrznych trawiastych i z kostki betonowej, o) montaż wyposażenia budynku. I prace porządkowe. 2) Parametry budynku: a) świetlica: - wysokość budynku: 4,87 m, - kubatura: 1020 m3, - liczba kondygnacji: 1 - powierzchnia użytkowa: 156,76 - powierzchnia zabudowy: 194,5 m2 b) remiza OSP: - wysokość budynku: 4,65 m, - kubatura: 340 m3, - liczba kondygnacji: 1 - powierzchnia użytkowa: 61,62 m2 - powierzchnia zabudowy: 77,8 m2 c) kotłownia: - wysokość 3,0 -3,4 m2, - kubatura: 40,5 m3, - liczba kondygnacji: 1 - powierzchnia użytkowa: 10,48 m2 - powierzchnia zabudowy: 13,6 m2 Część 2: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”. 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, b) roboty rozbiórkowe, c) wykonanie podkładu betonowego pod posadzki d) wykonanie izolacji cieplnych (posadzki ze styropianu grubości 10 cm oraz dachu z wełny mineralnej gr. 18 cm, e) wykonanie posadzki cementowej f) przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farb h) wykonanie okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym dwuwarstwowo, i) gruntowanie podłoża, j) wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego oraz gruntowanie ścian przed malowaniem, k) malowanie ścian i sufitów, l) ułożenie posadzek i licowanie ścian płytkami ceramicznych, ł) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, m) wymiana przewodów instalacji elektrycznej, n) wydzielenie obwodów elektrycznych dla ogrzewania elektrycznego, piekarnika i bojlera elektrycznego, o) wymiana gniazd i włączników i opraw oświetleniowych, p) wykonanie wentylacji w ścianach zewnętrznych typu „Z”, r) wymiana rur kanalizacyjnych (podejść), zlewozmywaka, umywalki, pisuaru, ustępu oraz barterii, s) wykonanie wzmocnienia krokwi deską 3,2 cm obustronnie, oraz wymiana dachodeskowania, t) wykonanie nowego orynnowania z rurami spustowymi, opierzeń i obróbek, u) wykonanie pokrycia dachu dwuwarstwowo (warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej), w) prace porządkowe. 2) Parametry pomieszczeń: a) wysokość pomieszczeń od 3,3 m do 3,6 m, b) konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna, c) rodzaj i konstrukcja dachu – dwuspadowy, drewniany, d) liczba kondygnacji nadziemnych – 1, d) powierzchnia użytkowa – 96,13 m2. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 1) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). 3) Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że : a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 5) W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: roboty przygotowawcze, roboty budowlane, roboty instalacyjne, obsługa maszyn i sprzętu, roboty wykończeniowe i porządkowe. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową i obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów. 1) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej, w szczególności Zamawiający żąda: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu i dokonywania ich oceny, wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 2) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781) tj.: w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, Uwaga: Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego w/w dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 1) 5.000,00 PLN na Część 1 przedmiotu zamówienia, 2) 1.500,00 PLN na Część 2 przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.04.2020 r., do godz. 1100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz nr konta: 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM – Przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie z podziałem na 2 części: Część … pn.: „ …………………………………………..………………………………..” Wadium w formach, o których mowa powyżej (pkt. 2 - 5) należy złożyć w formie oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Dragacz (pok. Nr 3) przed upływem terminu składania ofert. Na zewnątrz opakowania oferty należy dołączyć poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz z treści dokumentów jednoznacznie musi wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.: opatrzony imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentów winno wynikać również bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Ustawie Pzp. Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, dowód potwierdzający wniesienie wadium, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu , pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej, w przypadku udostępnienia zasobów - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach