Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni

Gmina Chrząstowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 219 613 , fax. 774 219 666
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrząstowice
  ul. Dworcowa 38
  46-053 Chrząstowice, woj. opolskie
  tel. 774 219 613, fax. 774 219 666
  REGON: 53141301800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: • przygotowanie terenu i organizację placu budowy, • demontaż elementów wyposażenia ruchomego i stałego, • rozbiórkę części budynku – ścianki nośne, działowe, strop drewniany, elementy drewnianej więźby dachowej, pokrycie dachowe i obróbki blacharskie, • wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, • konserwację istniejących elementów konstrukcji drewnianych, • ułożenie membrany dachowej na krokwiach oraz wykonanie „łacenia” połaci dachowych, • wykonanie pokrycia dachowego z dachówki betonowej, • wykonanie stropu drewnianego z elementami stalowymi, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejących ścian, • zamurowanie istniejących otworów okiennych, • układanie elementów prefabrykowanych nadproża w ścianach nośnych, • wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, • wykonanie nowych obróbek blacharskich i systemu rynnowego, • montaż stolarki okiennej i drzwiowej, • wymianę parapetów, • zszycie rys prętami spiralnymi systemowymi, • zbicie zawilgoconych i zmurszałych tynków od strony wewnętrznej i zewnętrznej, • wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i wykonanie systemu pv, • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, • wymianę instalacji wod.-kan. wewnętrznych, • wykonanie instalacji gazowej i wymiana instalacji grzewczej, • tynkowanie wnętrza budynku tynkiem cementowo-wapiennym zatartym „na gładko” w miejscu zbitych tynków, • montaż sufitów podwieszanych oraz ścian działowych, • wykonanie okładzin z terakoty na posadzkach i ścianach, • malowanie ścian i sufitów, • roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, • wykonanie „białego montażu”, • uzupełnienie spoin na elewacjach, • docieplenie budynku styropianem eps 70 gr. 15 [cm], • wykonanie warstwy zbrojonej z siatki poliestrowej na kleju, • tynkowanie budynku tynkiem mineralnym typu „baranek”, • malowanie elewacji w kolorystyce ustalonej z inwestorem, • roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku, • montaż wyposażenia ruchomego w budynku, • porządkowanie placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek Filia Chrząstowice rachunek nr 12 89071063 20087006 6514 0005 Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Potwierdzenie zapłaty wadium/poręczenie/gwarancja -Pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach