Przetargi.pl
Przebudowa budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie – II etap w zakresie elewacji oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wykonanie posadzki w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225651560, , fax. 225651560
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225651560, , fax. 225651560
  REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie – II etap w zakresie elewacji oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wykonanie posadzki w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania Zamawiający zleca n/w zakres robót: - dostawa i montaż wykładziny podłogowej w budynku przedszkola wraz z wykonaniem warstwy wyrównującej pod wykładzinę, - termomodernizacja budynku w zakresie wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej i poniżej gruntu, - wykonanie przebudowy zewnętrznych sieci sanitarnych w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, wykonanie przyłącza i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza i zewnętrznej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z budowa separatora tłuszczu, wykonanie zewnętrznej instalacji oświetlenia, rozbiórkę istniejącej wiaty śmietnikowej, budowa wiaty śmietnikowej i magazynu ogrodowego, rozbiórka istniejącego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia zgodnie z założeniami projektowymi, wycinka drzew kolidujących z inwestycją wg wskazań Inwestora. Wszystkie prace należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. Prace związane w realizacją II etapu realizowane będą równolegle z pracami związanymi z realizacją zadania w ramach etapu I tj. przebudową budynku przedszkola wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych. Klauzula społeczna: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) dalej k.p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu prac demontażowych, rozbiórkowych, budowlanych, montażowych instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowlanych poinstalacyjnych, pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 29 000,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ) W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach