Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU OBEJMUJĄCA ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI BUDYNKU W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, WARSZAWSKA 18
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3444160 , fax. 83 3437639
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
  WARSZAWSKA 18
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 3444160, fax. 83 3437639
  REGON: 030182650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BUDYNKU OBEJMUJĄCA ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI BUDYNKU W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W ZAKRESIE ZMIANY KONSTRUKCJI FRAGMENTU DACHU, A TAKŻE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 18. OBEJMUJE ON PRZEBUDOWĘ KONSTRUKCJI DACHOWEJ I JEJ WZMOCNIENIE NAD GŁÓWNĄ BRYŁĄ BUDYNKU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA KAŻDY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI - 6.000 ZŁ. PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach