Przetargi.pl
Przebudowa budynku magazynowego nr 25A przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6274036 , fax. 58 6274578
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6274036, fax. 58 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku magazynowego nr 25A przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej przebudowy budynku magazynowego nr 25A przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni wraz z dopełnieniem wszelkich formalności związanych z przekazaniem budynku do użytkowania. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonanie kompleksowych wielobranżowych robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku magazynowego nr 25A przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa budynku magazynowego nr 25A o nr inw. 104 – 0548 zlokalizowanego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni dla potrzeb działalności Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni, Wojewódzkiego Inspektoriatu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Gdańsku i Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku” przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni na działkach nr 270, 273, 328, 329, 330, obręb ŚRÓDMIEŚCIE, w zakresie dwóch jego komór magazynowych, nr 2 i 3, opracowanej w 2020r., przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura z siedzibą w Chłapowie, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, obejmującej w szczególności: a)wielobranżową przebudowę budynku magazynowego dla potrzeb Punktu Granicznej Kontroli obsługiwanego przez trzy niezależne Podmioty (Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nadleśnictwa w Gdańsku). Dla każdego z Podmiotu przewiduje się stworzenie z istniejących komór magazynowych strefy przedrozładunkowej, pomieszczeń inspekcji i przygotowania próbek do badania oraz części socjalno-biurowych wraz z ich niezbędnym wyposażeniem; b)budowę nowego przyłącza wodociągowego De63PE, kanalizacji deszczowej DN160PVC-U oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 PVC-U; c)częściową rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych i chodników od strony elewacji południowo-zachodniej z kostki betonowej, aby zapewnić dostęp do 8 nowych bram przemysłowych. Rozebrane chodniki należy uzupełnić o odtworzoną nawierzchnię betonową oraz wykonać obrzeża betonowe. Tak samo należy uzupełnić nawierzchnię betonową w obrębie projektowanego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przyłącza kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia betonowa do odtworzenia ok. 168,42 m2; d)budowę wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy północno-zachodniej elewacji budynku magazynowego nr 25A; e)budowę pomieszczenia technicznego dla potrzeb opomiarowania i dostawy mediów. 2)wykonanie wszelkich robót i prac towarzyszących przebudowie i niezbędnych do kompleksowej realizacji zamówienia, uzyskanie niezbędnych decyzji w tym decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia przez Transportowy Dozór Techniczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach