Przetargi.pl
Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo

Gmina Zaniemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 63020 Zaniemyśl, ul. Średzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 857 580 , fax. 612 857 747
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaniemyśl
  ul. Średzka 9
  63020 Zaniemyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 612 857 580, fax. 612 857 747
  REGON: 63125818700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zaniemysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  -przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską obejmująca elementy konstrukcji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, sanitarnej, c.o. i c.w.u., roboty budowlane, -roboty w zakresie zagospodarowania terenu - utwardzenie terenu kostką gr 8 cm na podkładzie z tłucznia i piasku z wyznaczonymi miejscami postojowymi, likwidacja istniejącego murowanego zasieku na odpady 5,5 x 13m, wys. ok. 1,5 m oraz żelbetowej podstawy pod komin 3,5 x 3m (ok 13m3), skucie betonowego podjazdu (ok 400m3), wymurowanie nowego zasieku na odpady komunalne, wykonanie ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne - obsługa geodezyjna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach