Przetargi.pl
Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-350 Bobowa, Grunwaldzka 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 35 14 013 , fax. 18 35 14 013
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
  Grunwaldzka 18
  38-350 Bobowa, woj. małopolskie
  tel. 18 35 14 013, fax. 18 35 14 013
  REGON: 490000486
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ck.bobowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 2 części, zwane zamiennie „Zadaniami”:1) Część I: Przebudowa parteru budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 2) Część II: Remont utwardzenia z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – miejsca postojowe. 3. W ramach realizacji zamówienia w zakresie Części I Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. następujących prac:1) przebudowy strefy wejściowej związanej z komunikacją wewnętrzną;2) wymiany istniejącej stolarki i zmiany lokalizacji otworów drzwiowych; 3) likwidacji progów (różnicy poziomów) pomiędzy pomieszczeniami na parterze;4) przebudowy węzła sanitarnego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami;5) wymiany zużytego osprzętu sanitarnego i elektrycznego;6) odnowienia okładzin sufitowych, ściennych i podłogowych;7) wykonania robót towarzyszących tj. izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych z odtworzeniem chodnika i opaski; 8) klimatyzacji podstawowej (biblioteka i galeria).1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 2 części, zwane zamiennie „Zadaniami”:1) Część I: Przebudowa parteru budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 2) Część II: Remont utwardzenia z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – miejsca postojowe. 3. W ramach realizacji zamówienia w zakresie Części II Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. następujących prac:1) wykonania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych – w ilości 3 szt. z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami;2) wyznaczenia lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z załączonym do STWiOR rysunkiem i utwardzenia terenu w postaci kostki betonowej na podbudowie z kruszywa;3) wykonania (uzupełnienia) fragmentu ogrodzenia od strony sąsiednich nieruchomości (wys. do 2,2m);4) remontu istniejącej drogi wewnętrznej poprzez wyprofilowanie i uzupełnienie podbudowy, celem dojazdu do planowanej lokalizacji miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:1) dla Części I: 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)2) dla Części II: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziałuw postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia w ramach Części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonali należycie co najmniej (1) jedne roboty budowlane na obiekcie budowlanym o kubaturze powyżej 1 000m3, których to łączna wartość wynosiła co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto. Zamawiający dopuści również doświadczenie Wykonawcy w zakresie ww. robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2) wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.a) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeńb) minimum 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychc) minimum 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646)3. O udzielenie zamówienia w ramach Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy:1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonali należycie co najmniej (1) jedne roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) drogi lub/i parkingu, których to łączna wartość wynosiła co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Zamawiający dopuści również doświadczenie Wykonawcy w zakresie ww. robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.UWAGA! Pod pojęciem „drogi” Zamawiający rozumie drogę publiczną, zgodnie z definicją określoną w art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693). Pod pojęciem „parkingu” Zamawiający rozumie zaś część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych, stosownie do definicji z art. 4 pkt 6) ustawy o drogach publicznych publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693)2) wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.a) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności inżynieryjnej drogowejb) minimum 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach