Przetargi.pl
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Kostka Jagiełły w Zasolu

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 32620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Kostka Jagiełły w Zasolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Kostka Jagiełły w Zasolu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Kostka Jagiełły w Zasolu.” Lokalizacja: Zasole ul. Kostka Jagiełły 8. Jednostka ewidencyjna: Brzeszcze-obszar wiejski, obręb: 0005 Zasole na działce o nr. ew. 1920/22. W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia wyodrębnia się: • ściągnięcie humusu z istniejącego terenu sportowego wraz z wykonaniem korytowania, • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, • budowę boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej • budowę opasek chodnikowych i dojść, • budowę piłkochwytów, ogrodzeń oraz bramy wjazdowej i furtki, • budowę sieci drenażowej pod całym kompleksem sportowym wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni bezodpływowych • budowę sieci oświetlenia terenu boiska oraz zasilania bramy przesuwnej, • remont - wymiana wodociągu kolidującego z boiskiem, • wykonanie zabezpieczeń rurami ochronnymi podziemnej infrastruktury • humusowanie z obsianiem trawą, • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, • dostawa wyposażenia boisk (bramki piłkarskie - 2szt, kosze do koszykówki - 4szt, siatki wraz ze słupkami do siatkówki – 2kpl., siatka do badmintona).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej http://www.brzeszcze.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach