Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna”. - dostawa wykładziny– biblioteka.

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 079 100
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44
  34511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 182 079 100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna”. - dostawa wykładziny– biblioteka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny- ok. 85m2- do pomieszczeń biblioteki w budynku wielofunkcyjnym w m. Dzianisz (34-514) Dzianisz 173. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający opisał w załączniku nr załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć -wypełniony i pod-pisany formularz oferty ; ew. pełnomocnictwo – ew. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykazania braku pod-staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przy-należności do tej samej grupy kapitało-wej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postę-powania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że po-wiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach