Przetargi.pl
Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina Warka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, Plac St. Czarnieckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 665 12 00 , fax. 048 665 12 25
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warka
  Plac St. Czarnieckiego 1
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 048 665 12 00, fax. 048 665 12 25
  REGON: 52662400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z funkcja lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną o nawierzchni polipropylenowej, zlokalizowanego przy ul. Piotra Wysockiego w Warce, na działce o nr ew. geod. 2002/5. Stan istniejący: Na działce o nr ew. geod. 2002/5 znajduje się budynek szkoły podstawowej zlokalizowany po północnej stronie działki. Obiekt znajduje się poza granicą terenu opracowania podobnie jak bezpośrednio z nim sąsiadujące : boisko „ Orlik” oraz Skatepark. W południowej części w/w działki znajduje się murawa starego boiska piłkarskiego przeznaczonego pod przebudowę. Na południowym krańcu działki , przy ulicy P. Wysockiego znajduje się plac zabaw, który będzie bezpośrednio sąsiadował z planowanym do wybudowania obiektem , ogrodzony jest on siatką o wysokości 1,2m. Natomiast teren opracowania od ulicy Pasaż Rotmistrza Pileckiego, tj. działki o nr ew. geod. 2007/1 obecnie jest ogrodzony siatką o wysokości 1,50 m. Teren objęty granicą opracowania jest obecnie porośnięty niezadbanym trawnikiem. Niewielka ilość drzew znajdująca się na terenie inwestycji nie stanowi kolizji z planowanym obiektem i może zostać zachowana. Stan projektowany: Planowane do wybudowania boisko będzie miało całkowite wymiary: - szerokość max- 23,16 m - długość max- 45,16 m - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej- 1 045,91 m² Pole gry: - szerokość max- 20,0 m - długość max- 42,0 m - powierzchnia nawierzchni polipropylenowej- 840,0 m² Planowane do wybudowania boisko wielofunkcyjne o modułowo- elastycznej, wielofunkcyjnej nawierzchni polipropylenowej, na ruszcie dynamicznym (łączonej za pomocą systemu zatrzaskowego). Dzięki swoim parametrom doskonale pochłania energię udarową, minimalizuje ryzyko kontuzji zawodników. Na nawierzchni należy wykonać oznakowanie zgodnie z normami Polskiego Związku Lekkoatletycznego, mając na uwadze: 1. Wyposażenie do piłki ręcznej, tj.: • Bramki aluminiowe do piłki ręcznej mocowane w tulejach- 2 szt. • Siatki do bramek- 2 szt. 2. Wyposażenie do siatkówki, tj.: • Słupki aluminiowe do siatkówki mocowane w tulejach- 4 szt. • Siatki do siatkówki- 2 szt. 3. Wyposażenie do koszykówki, tj. • Tablica do koszykówki typu „ gęsia szyja” jednosłupowy, Stal ocynkowana ogniowo regulowana wysokość – 4 szt. • Tablica epoksydowa na ramie stalowej ocynkowanej Ogniowo- komplet – 4 szt. Podbudową pod boisko będzie nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, o grubości 6,0 cm, układana na podsypce cementowo piaskowej gr. 4,0 cm i podbudowie z piasku średniego – należy wybudować zgodnie z dokumentacją projektową. Zaprojektowane ogrodzenie, którego zadaniem będzie oddzielenie projektowanego boiska od sąsiednich działek. Należy wykonać z paneli zgrzewanych z prętów stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych) – należy wybudować zgodnie z dokumentacją projektową. Piłkochwyty zaprojektowano z siatki osłonowej, bezwęzłowej z polipropylenu. Ogrodzenie należy wykonać w kolorze zielonym- zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach zadania należy również wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową instalację wewnętrzną odwadniającą. Konieczne również jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej- opracowany odrębny projekt. Przyłącze kanalizacji deszczowej- celem budowy przyłącza kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z „ Przebudowywanego boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną” do kanalizacji deszczowej w ulicy Wysockiego , tj. działka o nr ew. geod. 1201. Włączenie należy wykonać poprzez projektowany trójnik 400/315 zamontowany na istniejącej sieci DN 400, na projektowanym przyłączu w terenie działki 2002/5 wykonać studnię rewizyjną DN 1000. Niniejszą inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Na przedmiotowym terenie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz liczne przedsiębiorstwa. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie jest szkoła podstawowa i należy przewidzieć wszelkie zabezpieczenia przed dostępem dzieci, które mogą przebywać na placu zabaw. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych – należy zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów uprzywilejowanych. Gmina Warka informuje, iż na ulicy sąsiadującej z niniejszą inwestycją tj. ul. Wysockiego jest ograniczenie tonażowe i zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Integralną częścią specyfikacji są projekty techniczne, który określają parametry techniczne, jakościowe z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty. Inwestycję należy realizować biorąc pod uwagę warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci. Koszty płatnego nadzoru, płatnego odbioru końcowego itp. dysponentów sieci obciążają Wykonawcę. Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz zakres prac określony w SIWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, SIWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno- pomocniczy. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SIWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/rozwiązań/materiałów projektowych. W wypadku złożenia oferty na urządzenia/rozwiązania/materiały równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak parametry urządzeń/rozwiązań projektowych. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń lub rozwiązań prototypowych. W przypadku powoływania się Wykonawcy na urządzenia równoważne Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia lub rozwiązania sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż 2 lata. W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy składającego ofertę w oparciu o urządzenia/ materiały równoważne, wskazania miejsca montażu proponowanych urządzeń/ materiałów, pracujących przez okres co najmniej 2 lata. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 10 i dołączone do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Oferta Wykonawcy, w której zostanie stwierdzone, iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 2. Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.), w tym wykaz długości wybudowanych instalacji, obiektów dla poszczególnych rodzajów materiałów, średnic . Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu umożliwienia Wykonawcy fakturowania częściowego, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy: 1) prace ziemne, w tym: a) prace związane z wykonaniem przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, b) prace związane z plantowaniem terenu 2) prace brukarskie 3) obsługa maszyn budowlanych 4) prace montażowe ogrodzeń Obowiązki zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o prace zawarte są w § 20 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ.  Okres zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności nie może być krótszy niż okres wykonywania tych prac. W przypadku zmiany terminów wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania postanowień umów o pracę do tych zmienionych warunków.  Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.  W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności określone powyżej na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy poprzez: 1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem: a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez własne służby lub Państwową Inspekcję Pracy.  Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i Podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 1) brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej w/w czynności – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek i każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania tego stanu, 2) nieprzedstawienie dokumentów służących kontroli zatrudnienia, a określonych w umowie – w wysokości 500 zł za każdy dzień braku dokumentów. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 4 ustęp 2 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Gmina Warka informuje, iż zadanie będzie współfinasowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”– przyznane. Wysokość przyznanej dotacji będzie wynosiła 95 250,00 zł. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, na terenie gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna będzie dokonywana na koszt Wykonawcy. Wymagany okres min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł. Wadium będzie uznane za wniesione, jeżeli przed terminem otwarcia ofert (dniem i godziną) będzie się znajdować: w pieniądzu – na koncie Zamawiającego; w innej formie niż pieniądz (dopuszczonej przez Zamawiającego) – znajdzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Warce Pl. Stefana Czarnieckiego 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w SIWZ w pkt 8
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) Formularz oferty wg wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4) Kosztorys ofertowy sporządzony według załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Wykaz rozwiązań równoważnych wg Załącznika nr 10 – w przypadku ich zastosowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach