Przetargi.pl
Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES)

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 541 107 , fax. 225 541 102
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
  ul. Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 541 107, fax. 225 541 102
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) . W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres robót ujęty w Dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą m.in. składają się: - opis przedmiotu zamówienia - przedmiary robót - projekt techniczny 3. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę. 4. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i BHP. 5. W czasie trwania robót teren budowy będzie dostępny w godzinach 7.00 – 20.00 w dni robocze (od poniedziałku do soboty). W innych terminach (również w niedziele i święta) przebywanie i prowadzenie robót jest możliwe za pisemną zgodą administracji obiektu. 6. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu budowy. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca (w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór budowy); 7. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności w załączonej Dokumentacji (zał. Nr 1 do SIWZ). Wprowadzanie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 8. W przypadku wątpliwości Wykonawca może postąpić zgodnie z zapisami art. 5 niniejszej SIWZ. 9. Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą, która będzie podlegała odbiorowi, jako element wykonania niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert Formularz oferty sporządzony według wzoru

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach