Przetargi.pl
Przebudowa - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianek.

Gmina Gorzkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-350 Gorzkowice, ul. Szkolna 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6818006 , fax. 044 6818006
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzkowice
  ul. Szkolna 3 3
  97-350 Gorzkowice, woj. łódzkie
  tel. 044 6818006, fax. 044 6818006
  REGON: 59064787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianek na długości ok.400mb. Roboty obejmują wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej, ukształtowanie korpusu drogi i uporządkowania poboczy. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki Nr 9,10,11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy czym zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót . Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą. 3. Zakres prac obejmuje między innymi: a. pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania oraz inwentaryzacją powykonawczą. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, a niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych; b. opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami, c. przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu - jeśli dotyczy d. uzyskanie stosownych decyzji wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych decyzji na swój koszt min: zajęcie pasa drogowego, e. organizację i zabezpieczenie placu budowy, f. uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, g. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, stosując pomosty nad wykopem, przejścia dla ludzi oraz wjazd na teren posesji, zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren w którym prowadzi roboty. 4. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia. 5. Zakres zamówienia obejmuje również elementy nieujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych lecz konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 6. W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 7. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwa ich użytkowania. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji inwestycji, a komplet przekazać przy odbiorze końcowym. 8. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyta jest nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 9. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów m. in.: atest, aprobaty techniczne. 10. W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę. 11. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową. 12. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy wykonania niniejszego zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin oględzin z pracownikiem urzędu. 13. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 8 - Wzór Umowy §13. 14. Kody CPV:45233220 - 7 Roboty w zakresie dróg. 15. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji na zainstalowane materiały i urządzenie nie krótszej niż oferowana przez producenta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta winna być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 PZP) o wartości: 2 tys. zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach