Przetargi.pl
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09400 Płock, ul. Bielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 267 68 39 , fax. 24 267 68 81
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
  ul. Bielska 59
  09400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
  REGON: 61094622200011
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy modernizacji drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno. Dokładny zakres zamóienia przedstawiony został w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach