Przetargi.pl
Prowadzeniu nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzeniu nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na: „Prowadzeniu nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce w okresie: maj 2018 roku. – 30 kwietnia 2020 r.” 2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Nadzór archeologiczny obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą archeologiczną wymagających tego inwestycji Gminy Kobierzyce, w szczególności tych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżetach poszczególnych lat. b) W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: - złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie badań archeologicznych, - nadzór nad robotami (badania archeologiczne) w trakcie ich przeprowadzania wpisami do dziennika budowy, - informowanie Zamawiającego i Wykonawcę robót o znalezieniu, w trakcie pełnienia nadzoru, potencjalnego zabytku archeologicznego, - prowadzenie dokumentacji badań archeologiczny w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przekazywanie jej do właściwych organów i do Zamawiającego, - zapewnieniem na własny koszt przekazania i przechowania ew. odkryć archeologicznych przez odpowiednie muzeum lub inną właściwą instytucję, - współpracę z Zamawiającym i Wykonawcą poprzez udział w spotkaniach, naradach, korespondencję itp. zapewniającą sprawną realizację inwestycji, - reprezentowanie Zamawiającego i działanie na jego rzecz we wszystkich sprawach związanych wykonywaniem usługi. c) Zamawiający każdorazowo zleci pisemnie Wykonawcy zakres prac do wykonania. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie umową o wartości zamówienia podstawowego do kwoty brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość prac objętych zleceniem będzie sumą iloczynów ilości i cen jednostkowych zgodnie z cenami wyszczególnionymi przez Wykonawcę w tabeli w Formularzu Ofertowym. Ostateczna ilość zleconych nadzorów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 3. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ-wzór umowy 4. W przypadkach gdy wykonywanie czynności określonych w niniejszym postępowaniu, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, związanych z wykonywaniem prac fizycznych ogólnobudowlanych, polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 j.t. ze zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania zatrudnienia osób w sposób, o którym mowa powyżej poprzez przedłożenie zanonimizowanych kopii ich umów o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania od wyżej wymienionych osób pisemnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązków określonych wyżej w związku z zatrudnianiem osób wykonywujących czynności na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351914-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach