Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Aktywny Senior w Gminie Zakrzew”

GMINA ZAKRZEW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-155 Zakrzew, 26
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAKRZEW
  26
  23-155 Zakrzew, woj. lubelskie
  REGON: 950371689
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Aktywny Senior w Gminie Zakrzew”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1: W OBIEKTYWIE - prowadzenie zajęć fotograficznychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć fotograficznych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi:48 godzin z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 6h x 8 razy w roku. Jedna grupa, 15 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć fotograficznych podczas których uczestnicy projektu zapoznają się z podstawowymi aspektami fotografii cyfrowej, dowiedzą się, w jaki sposób powinni robić zdjęcia. Nabytą wiedzę sprawdzą podczas zajęć w terenie, gdzie będą fotografować naturę i ludzi. Zajęcia będą prowadzone na terenie Gminy Zakrzew. Efektem prowadzonych zajęć będzie organizacja jednej wystawy rocznie, dostępnej dla społeczności lokalnej oraz publikacja w formie wydruku albumu ze zdjęciami uczestników projektu na zakończenie zajęć.CZĘŚĆ 2: MAGICZNY OGRÓD - prowadzenie warsztatów na temat pielęgnacji przydomowych ogródkówPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ogrodniczych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce PonikiewskiejWólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobneWarunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą raz obowiązującymi przepisami prawaWymiar godzinowy świadczenia usługi:63 godziny, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu po 4h.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany. Jedna grupa liczy 15 uczestników..Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie warsztatów z dziedziny ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawy gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Na warsztatach Wykonawca zobowiązany jest poruszyć tematykę zasad uprawy i nawożenia gleby, roślin ozdobnych, zasad zwalczania chorób i szkodników oraz zasad kompozycji i pielęgnacji rabat.CZĘŚĆ 3: DORADZTWO PRAWNE- poradnictwo specjalistyczne – radca prawnyPrzedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego, porady będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej,Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi:28 godzin, indywidualne spotkania z uczestnikami projektu 8 godzin co kwartał- 1 godzina na osobę.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych, udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach