Przetargi.pl
Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku

Gospodarstwo Pomocnicze przy ŚPN ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3115106 , fax. 0-41 3115106
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze przy ŚPN
  ul. Suchedniowska 4 4
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3115106, fax. 0-41 3115106
  REGON: 00012448100025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Park Narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do ŚPN za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym : od 1 kwietnia 2010 do 31 października 2010 roku, z zachowaniem następujących zasad: 1. Sprzedaż biletów wstępu winna odbywać się w następujących punktach sprzedaży: a) wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze; b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi; c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny. Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN. Wykonawca może prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych niż wskazane wyżej punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN. 2. Sprzedaż biletów wstępu prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu w okresie: a) od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2010 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. b) od 29 kwietnia do 30 września 2010 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1900; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. c) od 1 do 31 października 2010 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. W innych niż wskazane wyżej stosownie do możliwości Wykonawcy. 3. Ponumerowane bilety wstępu do sprzedaży Wykonawca pobierać będzie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego partiami. Przekazywane Wykonawcy bilety wstępu traktowane będą jako druki ścisłego zarachowania. W razie utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia niedoboru przy ich rozliczaniu Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego nominalną ich wartością. 4. Na poczet zabezpieczenia rozliczeń z pobranych biletów Wykonawca uiszcza kaucję w kwocie 10.000 złotych w dniu podpisania umowy. Kaucja jest przechowywana na rachunku Zamawiającego i podlega zwrotowi nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 5. Nominalna wartość pobieranych biletów wstępu i nie rozliczonych biletów z pobranych poprzednio partii nie może przekraczać kwoty kaucji . 6. W przypadku utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia ich niedoboru przy rozliczeniu Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia ich równowartości liczonej według cen nominalnych biletów z kaucji. 7. Wykonawca może sprzedawać jedynie ponumerowane bilety wstępu pobrane w Dyrekcji ŚPN i po cenie ustalonej przez Dyrektora ŚPN. 8. Wykonawca rozliczać się będzie z pobranych biletów wstępu w okresach tygodniowych, odprowadzając kwoty pobrane za sprzedane biletów wstępu do kasy Zamawiającego. Zamawiający po dokonaniu przez Wykonawcę wpłaty za sprzedane bilety wstępu wystawi Wykonawcy fakturę VAT potwierdzającą faktyczną sprzedaż biletów. Na poczet należności z faktury VAT Zamawiający zaliczy kwotę wpłaconą do kasy Zamawiającego z tytułu sprzedanych biletów. Wykonawca wystawi fakturę ( rachunek ) na prowizję należną od sprzedanych biletów. a) W terminie do 15 listopada 2010 roku strony dokonają końcowego rozliczenia. W tej dacie Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i nie sprzedanych biletów wstępu. b) Wykonawca będzie sprzedawał bilety wstępu w poszczególnych punktach sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT a w przypadku obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących do ich posiadania. c) Wykonawca jest zobowiązany wystawić rachunek lub fakturę VAT za bilety wstępu na wniosek kupującego. 9. Wykonawca w poszczególnych punktach sprzedaży jest zobowiązany do prowadzenia dziennych rozliczeń, zawierających liczbę sprzedanych biletów wstępu wraz z podaniem numeracji sprzedanych biletów wstępu systemem od nr. do nr. 10. Celem prowadzenia przez ŚPN analizy ruchu turystycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2010 roku zestawienie dziennych rozliczeń sprzedaży biletów wstępu z poszczególnych punktów sprzedaży. 11. Prowadząc sprzedaż biletów wstępu Wykonawca przestrzegać będzie: a) art.12 ust. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t.Dz. U. z 2009r.nr151, poz.1220 z późn. zm.); b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. nr 91 poz.765); c) zarządzenia nr. 9-2006 Dyrektora ŚPN z dnia 27 marca 2006 roku, znak KD-011-9-06 w sprawie opłat za wstęp na niektóre obszary ŚPN. 12. Ceny biletów wstępu mają charakter ceny sztywnej w rozumieniu art. 537 par 1 k.c. i wynikają z zarządzenia Dyrektora SPN. Na dzień zawarcia umowy ceny wynoszą: a) normalny 5,00 zł; b) ulgowy 2,50 zł; c) tygodniowy normalny 10,00 zł; d) tygodniowy ulgowy 5,00 zł. 13. Wykonawca oznaczy punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN tablicami informacyjnymi (mogą być to tablice przenośne) zawierająca informację zgodnie z pkt.11 oraz napisem - Sprzedaż biletów wstępu na szlak czerwony Św. Katarzyna -Trzcianka i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż w Świętokrzyskim Parku Narodowym . 14. Zatrudnionych przez Wykonawcę sprzedawców biletów wstępu obowiązuje schludny i jednolity ubiór koloru khaki o kroju mundurowym lub strój ludowy, świętokrzyski oraz właściwe zachowanie wobec turystów zwiedzających SPN. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów wstępu w Dyrekcji ŚPN oraz w Muzeum Przyrodniczym ŚPN na Św. Krzyżu. 16. Wykonawca wybrany w przetargu nie ma prawa łączyć sprzedaży biletów wstępu z inną działalnością gospodarczą w miejscu sprzedaży biletów wstępu, prócz ewentualnej sprzedaży drukowanych materiałów informacyjnych, dydaktycznych, map oraz przewodników. 17. Opóźnienie w rozliczeniach za pobrane bilety przekraczające 7 dni oraz nie dotrzymanie warunków umowy w zakresie punktów i godzin sprzedaży, jak również dokonywanie sprzedaży biletów w innej cenie niż określona w pkt. 11 będzie stanowiło podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy . 18.Umowa może być wypowiedziana przez Wykonawcę w okresie na jaki została zawarta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 1 900 zł. wartości zamówienia, najpóźniej do 9 marca 2010 roku. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach : - pieniądzu - poręczeniach bankowych - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 45 ust.6 pkt 5 ustawy PZP 3. Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym w Kredyt Banku S.A. O Kielce nr 85 1500 1458 1214 5001 4390 0000. 4. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust.1 ust.2 ustawy PZP 5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust. 4a, ust. 5 ustawy PZP. 6. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana może być na jego wniosek zaliczone na poczet kaucji zgodnie z postanowieniami umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach