Przetargi.pl
PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA

Burmistrz Miasta Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62700 Turek, ul. Kaliska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 61 00 , fax. 063 289 61 11
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Turku
  ul. Kaliska 59
  62700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 61 00, fax. 063 289 61 11
  REGON: 52658700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastoturek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prowadzenie niestrzeżonej strefy płatnego parkowania pojazdów w pasie drogowym na terenie miasta Turku, w ciągu następujących ulic gminnych: Pl. Wojska Polskiego, Pl. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolska, ul. Kaliska, ul. Szeroka, ul. Browarna. Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z uchwałą nr XLI/353/18 o zmianie uchwały nr XXX/263/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na trenie miasta Turku, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 r. poz. 6026) Dowody wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, w postaci abonamentów i biletów opłaty parkingowej, dostarczy zamawiający. 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 18:00, w następujących wysokościach: 1) za pierwsze pół godziny parkowania – 1,00 PLN 2) do jednej godziny parkowania – 2,00 PLN 3) za każdą następną rozpoczętą godzinę – 2,00 PLN 3. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie: -dokonywanie wpłat pobranych codziennie należności z tytułu opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych najpóźniej w dniu następnym za dzień poprzedni bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Turku lub na rachunek bankowy zamawiającego; -miesięczne rozliczanie się z pobranych druków opłat parkingowych i abonamentów miesięcznych oraz z dokonanych dziennych wpłat należności z tytułu pobranych opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych za poprzedni miesiąc, jednakże nie później niż do dnia 10-go każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Turku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy; -miesięczne rozliczanie się z dokonanych dziennych wpłat należności z tytułu pobranych opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych za poprzedni miesiąc, nie później niż do dnia 10-go każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Turku; -w przypadku wystąpienia sytuacji nie uiszczenia opłaty parkingowej przez parkującego w strefie płatnego parkowania, prowadzenie niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu egzekucję opłaty dodatkowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, m.in. wykonanie stosownej dokumentacji fotograficznej; -kwartalne rozliczanie się z wpływów z tytułu opłat dodatkowych; -rozliczanie się z pobranych druków zawiadomień o konieczności wniesieni opłaty dodatkowej przynajmniej raz w miesiącu, jednakże nie później niż do dnia 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc; -zapewnienie odpowiedniej liczby sprzedawców biletów parkingowych, tak zwanych „inkasentów” , do sprawnej obsługi ulic objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Turku; -wyposażenie inkasentów w identyfikatory i kamizelki odblaskowe; -składanie dziennych raportów telefonicznych o obstawieniu inkasentami poszczególnych ulic objętych strefa płatnego parkowania na terenie miasta Turku, w każdym dniu funkcjonowania strefy do godziny 11:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wymaganego wadium w postaci przelewu należy załączyć do składanej oferty. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium przetarg nieograniczony: numer referencyjny GIM.7231.110.2018”. Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje na zasadach i w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 – 5 Ustawy. 10.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie, musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, wydruk dowodu przelewu powinien zostać dołączony do oferty, a w sytuacji złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, tym samym oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadium powinien zostać umieszczony w opakowaniu oferty, w oddzielnej kopercie oznaczonej opisem „WADIUM – przetarg nieograniczony: numer referencyjny GIM.7231.110.2018”, w sposób, który pozwoli na późniejszy zwrot wniesionego wadium bez naruszania integralności całej oferty. Kopia dokumentu wadialnego w formie poręczenia lub gwarancji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, powinna zostać załączona bezpośrednio do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( według wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 2), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach