Przetargi.pl
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - Zagospodarowanie centrum wsi Strzelno

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 058 6732737
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 058 6732737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - Zagospodarowanie centrum wsi Strzelno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Zagospodarowanie centrum wsi Strzelno Zakres zadania obejmuje: Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 22x44m Wykonanie ogrodzenia wysokości 4 m wokół całego boiska - 132,4m Wykonanie odwodnienia boiska Wykonanie dojazdu do boiska oraz miejsc postojowych Montaż elementów małej architektury (kosze i ławki) Całkowity zakres został zawarty w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem oferty jest zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową - oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych - pokój nr 33, II piętro. Wersja elektroniczna projektu dostępna jest na naszej stronie internetowej - przy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja współfinansowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzenia prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego. Obowiązki inspektora nadzoru należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków unijnych. Zaleca się Wykonawcy wizytę w miejscu realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Wykonawca zapewnia nadzór inwestorski w branży wynikającej z dokumentacji projektowej. Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć odpisy uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Wartość inwestycji wg umowy z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Drogowym BRUK SERWIS, 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 54, wynosi 338.250,- zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gmina.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach