Przetargi.pl
PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OSIEDLU WĘGROWSKA-CPN W ŁOCHOWIE

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 675 12 35 , fax. 25 675 12 35
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75 75
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 25 675 12 35, fax. 25 675 12 35
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalochow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OSIEDLU WĘGROWSKA-CPN W ŁOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie publiczne obejmuje usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją polegającą na budowie infrastruktury technicznej na osiedlu Węgrowska -CPN w Łochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesieniu wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalochow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach