Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: CZĘŚĆ A Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Cz. I. Cz. II. Cz. III. CZĘŚĆ B Nadzór inwestorski nad remontami nawierzchni bitumicznych ulic w Płońsku wg opracowanej dokumentacji opisowo-kosztorysowej.

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6622691 , fax. 023 663 13 40
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
  ul. Płocka 39 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6622691, fax. 023 663 13 40
  REGON: 13037784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: CZĘŚĆ A Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Cz. I. Cz. II. Cz. III. CZĘŚĆ B Nadzór inwestorski nad remontami nawierzchni bitumicznych ulic w Płońsku wg opracowanej dokumentacji opisowo-kosztorysowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji (trzy części): Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Cz. I. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk: realizacja zadania pn. Termomodernizacja Gimnazjum nr 1. Zakres robót budowlanych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Wymiana instalacji elektrycznych Cz. II. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk: realizacja zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku. Zakres robót budowlanych: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku metodą lekko-mokrą, tynk szlachetny akrylowy, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej. Cz. III. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk: realizacja zadania pn. Adaptacja byłej szkoły w Goszczycach Średnich do funkcji Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk - rozbudowa, remont i termomodernizacja oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Zakres robót budowlanych: Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, remontowe, instalacyjne i termomodernizacyjne w budynku głównym A. Szczegółowy opis przedmiotu do części A zamówienia stanowi załącznik nr 11 do siwz. Wartość przewidzianych do realizacji robót budowlanych wynosi: Do części I 431 045,81 zł Do części II 519 648,81 zł Do części III 735 362,88 zł Łącznie dla części A 1 686 057,50 zł na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2013 r. do postępowania na ww. roboty budowlane. Do dnia sporządzenia niniejszej siwz nie zawarto umów z Wykonawcami robót. Projekty budowlane wykonawcze, STWiORB, SIWZ, oraz wyjaśnienia do SIWZ publikowane podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.plonsk.pl w zakładce: Zamówienie Publiczne, ogłoszenie o zamówieniu nr 505132-2012 z 12.12.2012 r. pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Cz. I, Cz. II, Cz. III. CZĘŚĆ B 1.Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad remontami nawierzchni bitumicznych ulic w Płońsku wg opracowanej dokumentacji opisowo-kosztorysowej. 2.Wykaz ulic objętych remontem: 1)ul. Wspólna 2)ul. Słoneczna (na odcinku od ul. Wspólnej do skrzyżowania z ul. Słoneczną) 3)ul. Poprzeczna 4)ul. Krzywa 5)ul. Nadrzeczna 6)ul. Jesionowa 7)ul. Lipowa 8)ul. 40-Lecia PRL (na odcinku od ul. Płockiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 3) Szczegółowy opis przedmiotu do części B zamówienia stanowi załącznik nr 12 do siwz. Wartość kosztorysowa przewidzianych do realizacji robót budowlanych wynosi:1 264 277,52 zł i może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Dokumentację techniczną: przedmiary i dokumentację opisowo kosztorysową do każdej z 8 remontowanych ulic stanowiącą załączniki od 10 do 33 siwz oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 34 do siwz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.plonsk.pl w zakładce: Zamówienie Publiczne, ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane pn. Remonty nawierzchni bitumicznych ulic w Płońsku, nr ogłoszenia 111088-2013, siwz nr ZP.271.2.2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach