Przetargi.pl
Promocja Miasta Kwidzyna przez sport

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 556 464 703
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 556 464 703
  REGON: 52354800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Miasta Kwidzyna przez sport
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy usług związanych z promocją Miasta Kwidzyna przez sport. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia.3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia a usługi, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: czynności objęte przedmiotem zamówienia nie stanowią czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, ponieważ ich wykonanie nie wymaga nawiązania stosunku pracy z pracownikiem zobowiązanym do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dopuszczony do rozgrywek najwyższej ligi rozgrywkowej piłki ręcznej w sezonie 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Kwidzyna przez drużynę sportową PGNiG Super Ligi mężczyzn Zakres świadczeń:1. umieszczenie logo/herbu Miasta Kwidzyn na strojach meczowych zawodników i trenerów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 2. umieszczenie logo/herbu Miasta Kwidzyn na wszystkich materiałach, gadżetach reklamowych, zdjęciach i folderach drużyny, biletach wstępu, plakatach, w programach meczowych oraz wszystkich innych nowo emitowanych materiałach promocyjnych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym3. przekazywanie Zamawiającemu informacji prasowej w postaci odpowiednio zredagowanych artykułów prasowych oraz dokumentacji fotograficznej wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji z rozegranych spotkań na adres wiadomosci@kwidzyn.pl w terminie określonym w ofercie od momentu zakończenia spotkania.4. przekazywanie Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem informacji na adres wiadomosci@kwidzyn.pl o miejscu i terminie spotkania 5. umieszczenie na stronie www i profili społecznościowych Wykonawcy logo Miasta Kwidzyn oraz banera z linkiem przekierowującym na stronę Miasta Kwidzyn: www.kwidzyn.pl i wskazanych profili na portalach społecznościowych 6. informowanie kibiców oraz środków masowego przekazu, w tym portali społecznościowych, o wspieraniu finansowym przez Miasto Kwidzyn 7. udział drużyny we wskazanych przez Zamawiającego akcjach społecznych wg harmonogramu ustalonego na 7 dni przed wydarzeniem. 8. udział drużyny we wskazanych kampaniach medialnych promujących Miasto Kwidzyn wskazanych przez Zamawiającego 9. prawo do nieodpłatnego wykorzystania przez Miasto Kwidzyn wizerunku, logo drużyny oraz wizerunku zawodników Wykonawcy w okresie trwania umowy; 10. dystrybucja wśród kibiców drużyny sportowej materiałów promujących Miasto Kwidzyn 11. obowiązek uczestnictwa w rozgrywkach Związku Piłki Ręcznej w Polsce w Super Lidze PGNiG Mężczyzn. 12. przekazywanie miesięcznego raportu z realizacji nałożonych zadań na adres wiadomosci@kwidzyn.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach