Przetargi.pl
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych w Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, Olimpijska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586223574 , fax. +48586223574
 • Data zamieszczenia: 2019-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyńskie Centrum Sportu
  Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48586223574, fax. +48586223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w III kwartale 2019 roku na sali (zwanej dalej „Salą”) znajdującej się na terenie Gdyni. 3. Charakterystyka Zawodów: Zawody mają trwać co najmniej 2 dni i odbywać się na zadaszonej sali w Gdyni. Muszą odbywać się w konkurencjach dziecięcych, młodzieżowych i dla dorosłych. W zawodach musi wziąć udział przynajmniej 120 zawodników. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Zawodów, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, 3) zamieszczeniu nazwy „Gdynia” w reklamie zapowiadającej Zawody oraz w relacjach z Zawodów, które zostaną opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym przy organizacji Zawodów, 4) umieszczenie nazwy lub/i logo Miasta Gdyni na medalach dla uczestników Zawodów, (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, co najmniej w jednym miejscu- awers lub/i rewers) 5) zamieszczeniu min. 260 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo „Gdynia sport” w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Zawodów, 6) eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni na Sali oraz 2 szt. roll-upów Miasta Gdyni przed wejściem na Salę podczas trwania Zawodów, 7) eksponowaniu 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni przed wejściem na Salę, 8) zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej………….…………………………… wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, na okres obowiązywania umowy, 9) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na profilu Zawodów na facebook’u, na okres obowiązywania umowy, 10) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Zawodów, 11) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Zawodów, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 12) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów oraz zdarzeń przed i po Zawodach dla celów promocyjno-reklamowych Miasta Gdyni. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub Mistrzostw Polski w MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zawodów w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Zawodów, na potrzeby własne. 6. Logo „Gdynia sport” musi być zgodne ze wzorem zawartym w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie zamiennie logo Gdynia Sport z logotypem Miasta Gdyni. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca wraz z ofertą składa: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na postawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, 3)dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a)pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a)w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b)składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c)w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach