Przetargi.pl
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju bokserskiego organizowanego na terenie Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, Olimpijska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586223574 , fax. +48586223574
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyńskie Centrum Sportu
  Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48586223574, fax. +48586223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju bokserskiego organizowanego na terenie Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju bokserskiego zwanego dalej „Turniejem”, organizowanego przez Wykonawcę w Gdyni, zwanej dalej „Terenem Turnieju”. 3. Charakterystyka Zawodów: Turniej o charakterze międzynarodowym (minimum trzy drużyny spoza Polski) obejmujący rozgrywki bokserskie, kobiet i mężczyzn oraz młodzieży od 14 roku życia. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, 2) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Turnieju, 3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, koszulki itp.) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem, 4) zamieszczeniu min. 260 sztuk plakatów reklamujących Turniej w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni przy okazji organizacji Turnieju, 5) umieszczeniu nazwy lub/i logo Miasta Gdyni na medalach dla uczestników Turnieju (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający wymaga aby Wykonawca umieścił nazwę lub/i logo Miasta Gdyni w co najmniej w jednym miejscu- tj. na awersie lub rewersie medalu), 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na bilbordzie reklamującym Turniej, zamieszczonym na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju, 7) eksponowaniu 2 szt. ścianek z logo Miasta Gdyni na Terenie Turnieju, podczas trwania Turnieju, 8) eksponowaniu 2 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni, na Terenie Turnieju, podczas trwania Turnieju, 9) umieszczenie 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych na Terenie Turnieju, podczas trwania Turnieju, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” w reklamie zapowiadającej Turniej oraz w relacji z Turnieju, które zostaną opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym, 11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju, 12) umieszczeniu planszy reklamowej Miasta Gdyni przed rozpoczęciem transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju, 13) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 4 banerach o wymiarach 1mx2m, eksponowanych wokół ringu, 14) zagwarantowanie reprezentantowi Miasta Gdynia prawa do wręczania nagród zwycięzcom, podczas trwania Turnieju, 15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju, 16) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 17) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 18) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta, 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu baneru promującego Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim (zwanego „Wydarzeniem”) organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu posta promującego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 6. Logo „Gdynia sport” musi być zgodne ze wzorem zawartym w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie zamiennie logo Gdynia Sport z logotypem Miasta Gdyni. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach