Przetargi.pl
"Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej”

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego obejmujący swoim zakresem oświetlenie ulicy parkowej w Białej(o szacowanej dł. ok 430,00 m), oraz opcjonalnie: - pełnienie nadzoru autorskiego, - aktualizacja kosztorysów inwestorskich. 3.1 Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający zastrzegając prawo opcji: 1) gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku; 2) przewiduje możliwość zlecenia w ramach maksymalnego poziomu zamówienia następujących czynności: a) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i zakłada do 2 planowanych pobytów na budowie oraz do 2 nadzorów rysunkowych; b) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem procedury przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy inwestorskie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu przesłanym przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 3.2 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania tzw. opracowania przedprojektowego (koncepcyjnego) – w którym winna znaleźć się propozycja: a) doboru słupów (ich liczba, parametry, miejsce posadowienia itp.); b) doboru opraw oświetleniowych (Zamawiający przewiduje zastosowanie opraw typu LED); c) sposobu sterowania oświetleniem itp. Zaproponowane rozwiązania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Akceptacja tych rozwiązań przez Zamawiającego warunkuje kontynuację dalszych prac projektowych. W przypadku braku akceptacji przedłożonych rozwiązań, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia korekt rozwiązań zgodnie z uwagami i oczekiwaniami Zamawiającego 2) opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która posłuży do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie objętym niniejszym zamówieniem w skład której wchodzi między innymi: a) ) projekt budowlano – wykonawczy zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – opracowanie to zawierać winno w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, c) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) - zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, i w której: - założenia do kosztorysowania wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym, - podziały kosztorysów z uwzględnieniem kosztów i przedmiarów, Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym, - Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pełną obsługę geodezyjną realizowaną na etapie wykonywania robót budowlanych. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 3) ilość egzemplarzy i wersje dokumentacji projektowej określa załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) pozyskanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania, 3) dla terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) przygotowanie wniosku i uzyskanie z zakładu energetycznego warunków technicznych przyłączenia do sieci, 5) ustalenie właścicieli (władających, zarządców) działek i uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) uzyskanie od właściciela terenu oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowy, 3.4 Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia wniosku koniecznego dla uzyskania z zakładu energetycznego (TAURON Dystrybucja S.A.) warunków przyłączenia do sieci OSD; 2) przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych sprawdzenie warunków w terenie w obecności Zamawiającego, 2) uzyskanie wszelkich uzgodnień i zaświadczeń, które pozwolą o wystąpienie do właściwych organów z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. 3) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia; 4) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji na etapie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane na zasadach opisanych szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 8 do SIWZ, a) nadzór autorski ma charakter opcjonalny, b) nadzór autorski będzie pełniony na pisemny wniosek Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany się do jego pełnienia przez cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru wszystkich robót, c) w razie skorzystania z prawa opcji nadzoru autorskiego Zamawiający zakłada 2 planowanych pobytów na budowie oraz 2 nadzory rysunkowe; 6) sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania, nastąpi po upływie 6 miesięcy od daty opracowania i przekazania kosztorysów Zamawiającemu; 7) złożenie do Zamawiającego wniosku w celu uzyskania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 1. zaleca się załączenie dowodu wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszej SIWZ; 2. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach