Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 499 115 , fax. 322 413 952
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  Strzelców Bytomskich 11
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 323 499 115, fax. 322 413 952
  REGON: 27150341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Pakiet 1 – Tonery, tusze do drukarek komputerowych, Pakiet 2 – Taśmy do drukarek komputerowych, faksu, folie kopiujące, developer, Pakiet 3 – Bębny obrazowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7. WADIUM 7.1 Wykonawcy składający oferty na wszystkie pakiety zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie: 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Natomiast, dla ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 1 – Tonery, tusze do drukarek komputerowych w kwocie: 4 100,00 zł Pakiet nr 2 – Taśmy do drukarek komputerowych, faksu, folie kopiujące, developer- zamawiający nie wymaga Pakiet nr 3 – Bębny obrazowe w kwocie: 1 200 ,00 zł 7.2 W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 7.3 Zamawiający dopuszcza wniesienia wadium w następujących formach; -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 310 z póżn. zm.). 7.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 z dopiskiem: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących” SP ZOZ ZSM ZP/33/2019 7.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.6 Wadium w formie niepieniężnej (tj. gwarancja lub poręczenie) należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 7.7 Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. 7.8 Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na numer lub (032) 34-99-299, lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl 7.9 Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 7.10 Jeśli oferta Wykonawcy nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości Zamawiający odrzuci ofertę. 7.11 Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, UPZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.13 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ b) Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa (SAC) wg zał. nr 2, c) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, d) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą. e) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach