Przetargi.pl
Projekt i budowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego w Sosnowcu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 266 34 26 , fax. 32 266 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 41
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 34 26, fax. 32 266 63 41
  REGON: 33005100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i budowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na zaprojektowaniu i budowie świetlicy integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze – w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego w Sosnowcu”. Zakres i przedmiot zamówienia określony został szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym w załączniku nr 2 do SIWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje realizację wyłącznie I etapu określonego w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na budowę, a po zrealizowaniu inwestycji także pozwolenia na użytkowanie. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: projektowanie, montaż konstrukcji, prace elektryczne, wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie termomodernizacji. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu MOSiR celem zapoznania się z warunkami inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4500,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach