Przetargi.pl
PROGRAM UBEZPIECZENIA OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SKIERNIEWICACH NA LATA 2020 – 2023

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8334637 , fax. 468 336 679
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8334637, fax. 468 336 679
  REGON: 75014778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROGRAM UBEZPIECZENIA OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SKIERNIEWICACH NA LATA 2020 – 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego w zakresie RYZYK CYBERNETYCZNYCH. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.). 4. Wykonawca musi posiadać ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu. 5. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Kancelarii Brokerskiej MODUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie składanej oferty, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730). W przypadku firm ubezpieczeniowych z państw członkowskich UE i państw, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających ze swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych zezwolenie wydane w państwie siedziby Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu zamówienia, który wymaga posiadania wskazanych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z formularzem cenowym (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniony i podpisany formularz klauzul fakultatywnych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 2. W przypadku podpisania oferty (formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami) przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach