Przetargi.pl
„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” dla Gminy Pietrowice Wielkie.

GMINA PIETROWICE WIELKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PIETROWICE WIELKIE
  ul. Szkolna 5
  47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie
  REGON: 276258492
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” dla Gminy Pietrowice Wielkie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie gminy Pietrowice Wielkie w ilości 42 sztuk. Zakres robót obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 1 do SWZ.Załączone mapy wskazują wszystkie działki wraz z umiejscowieniem PBOŚ.Dokumentacja techniczna poszczególnych PBOŚ jest dostępna do wglądu u Zamawiającego i zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:- Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania i sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.d) zdolności technicznej lub zawodowej:- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 30 sztuk zrealizowane w ramach jednej umowy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach