Przetargi.pl
Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.

GMINA PNIEWY ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PNIEWY
  ul. Dworcowa 37
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy”.2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca musi wykonywać:- 8.500 m2 utwardzenia gruzem wykonawcy,- 2.000 m2 utwardzenia tłuczniem wykonawcy,- 305.000 m2 profilowania i wałowania,1) Profilowanie i wałowanie dróg:a) profilowanie drogi równiarką w sposób taki aby zapewnić nawierzchni odpowiednie odwodnienie, b) w przypadku powstania dużych zagłębień wypełnić gruntem rodzimym, piaskiem, żwirem, pospółka, mieszanką piaszczysto- gliniastą lub innymi materiałami dostarczonymi przez wykonawcę. c) w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych wykonać rowki odwadniające,d) wyprofilowany odcinek zagęścić walcem o masie min. 10 ton.e) wykonawca zobowiązany jest dokonać usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, duże kamienie,f) ewentualny nadmiar gruntu uzyskanego z profilowania należy odwieść poza torowisko drogi lub wykorzystać na pokrycie ubytków w innych miejscach,2) Utwardzanie dróg gruzem ceglano- cementowym dostarczanym przez wykonawcę.a) mechaniczne profilowanie i korytowanie drogi na głębokość 15cm, w przypadku nadwyżek ziemi należy ją zagospodarować we własnym zakresie mając na uwadze przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach.b) nawiezienie gruzu ceglano-betonowego o frakcji 0-6cm na grubość taką, by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12cm. Minimalna zawartość gruzu betonowego ma wynosić minimum 80%, natomiast zawartość gruzu ceglanego nie będzie przekraczała 20% całości zastosowanego materiału.c) wałowanie dróg walcem mechanicznym, wibracyjnym, samojezdnym o tonażu min. 10t.3) Utwardzanie dróg tłuczniem dostarczonym przez Wykonawcę:a) Mechaniczne profilowanie i korytowanie drogi gruntowej na głębokości 15 cm. W przypadku nadwyżek ziemi należy ją odwieść i zagospodarować we własnym zakresie, mając na uwadze przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach.b) Nawiezienie tłucznia o frakcji 0-4 cm na grubość taką by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12cm. c) Rozłożenie warstwy tłucznia dostarczonego przez Wykonawcę,d) Wałowanie dróg walcem mechanicznym wibracyjnym, samojezdnym o tonażu minimum 10t.3. Zasady profilowania, wałowania i utwardzania dróg na terenie Gminy Pniewy: 1) Ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia podane w ofercie wykonawcy nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy.2) Zakres robót – czas i miejsce wykonania robót związanych z równaniem i profilowaniem dróg, każdorazowo będą zgłaszane telefonicznie z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.3) Wykonawca podejmie roboty związane z naprawą dróg w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4) W trakcie robót nie należy zasypywać widocznych w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej typu studzienki, zasuwy itp. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy oczyścić takie urządzenie z nagarniętego materiału.5) W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i zabezpieczeń w/w urządzeń.6) W przypadku uszkodzenia przez wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii oraz udzieleniu pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunięcia awarii. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego.7) Transport sprzętu na drogi wskazane przez zamawiającego zapewni wykonawca.8) Po zrealizowaniu każdorazowego zlecenia Wykonawca robót wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzi protokół odbioru. W protokole odbioru należy wskazać miejsce robót (ulica i miejscowość) oraz poda ilość (m2) związanych z równaniem i profilowaniem dróg. 9) Podpisany przez zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury.10) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywania robót.11) Pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SWZ i umowy będą kierowane do wykonawcy w celu ich załatwienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: VIII. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowejO uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:• co najmniej 3 robót dotyczących wykonania robót polegających na profilowaniu i/lub wałowaniu i/lub utwardzaniu nawierzchni dróg gdzie wartość każdej roboty nie może być mniejsza niż 170.000,00 zł brutto3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach